Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Ohlásenia

Podľa § 27 ods. 4 písm. h) zákona 79/2015 Z.z.:

Výrobca vyhradeného výrobku je povinný viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje.

Ohlásenia podávajú výrobcovia, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne.

Výrobca obalov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok a neplní si vyhradené povinnosti prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov

Za výrobcov, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívnou formou, podáva ohlásenie ich zmluvná organizácia zodpovednosti výrobcov, prípadne tretia osoba v prúde batérií a akumulátorov. Ohlásenia sa podávajú raz ročne za celý kalendárny rok a to k 28.2. nasledujúceho roka.

Ohlásenia za jednotlivé prúdy vyhradených výrobkov sú dostupné cez nasledovné panely: