Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť

Meno Adresa Druh činnosti Číslo osvedčenia Platnosť osvedčenia Miesto a dátum vydania osvedčenia Telefón Email
1 / 1

Rozsah osvedčenia
I. Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov
II. Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov
III. Spracovanie starých vozidiel
IV. Spracovanie elektroodpadu
V. Príprava na opätovné použitie elektrodpadu
VI. Príprava na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov