Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Register osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti

Meno Miesto Adresa Rozsah osvedčenia Číslo osvedčenia Platnosť osvedčenia Miesto a dátum vydania osvedčenia Telefón Email
1 / 1

Nasledujúce oblasti posudzovanej činnosti sú platné iba pre rozhodnutie vydané/predĺžené po 28.06.2016!
Skládkovanie odpadov (činnosti zneškodňovania odpadov D1, D5)
Prípady
I./1.

Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z. (ďalej len "zákon").

I./2. Udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona.
I./5. Udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona.
I./8. Udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého podľa § 97 ods. 1 písm. m) zákona,
I./9. Udelenie súhlasu na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. q) zákona.
I./10. Udelenie súhlasu na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. r) zákona.
I./11. Udelenie súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona.
II./2. Udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona.
II./3. Udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona okrem ich prepravy a okrem ich zhromažďovania u držiteľa odpadu.
II./5. Udelenie súhlasu na odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona.
II./10. Vydanie vyjadrenia k dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel predkladaných v konaní o povolení banskej činnosti, ak sa pri likvidácii banských diel alebo starých banských diel plánuje použitie odpadu podľa § 99 ods. 1 písm. e) zákona.
   
B Spaľovanie odpadov (činnosti zneškodňovania odpadov D10 a zhodnocovania odpadov R1)
Prípady
I./13. Vydanie vyjadrenia k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo k ich zmenám podľa § 99 písm. a) zákona.
I./15. Preukázanie energetickej účinnosti spaľovne odpadov podľa § 18 ods. 1 zákona vypočítanej podľa prílohy č. 9, ak ide o žiadosti podľa zákona alebo osobitného predpisu o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona na spaľovanie komunálnych odpadov a ak ide o predĺženia platnosti rozhodnutia podľa zákona alebo osobitného predpisu, v ktorom je spaľovni odpadov na spaľovanie komunálnych odpadov udelený súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona
I./16. Preukázanie splnenia podmienok podľa § 18 ods. 2 zákona spaľovňou odpadov, ak ide o žiadosti podľa zákona alebo osobitného predpisu o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R1 podľa prílohy č. 1 zákona na spaľovanie iných ako komunálnych odpadov
II./2. Udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona.
II./3. Udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona okrem ich prepravy a okrem ich zhromažďovania u držiteľa odpadov.
II./5. Udelenie súhlasu na odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona.
   
C Úprava odpadov (činnosti zneškodňovania odpadov úpravou D2, D8, D9, D13 až D15 a činnosti zhodnocovania odpadov úpravou R2 až R12)
Prípady
I./1. Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona.
I./2. Udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona.
I./3. Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona; odborný posudok sa vyžaduje pre kategóriu nebezpečných odpadov.
I./4. Udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona; odborný posudok sa vyžaduje len pre kategóriu nebezpečných odpadov.
II./1. Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona pre kategóriu ostatných odpadov.
II./2. Udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona.
II./3. Udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona okrem ich prepravy a okrem ich zhromažďovania u držiteľa odpadov.
II./4. Udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona.
II./5. Udelenie súhlasu na odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona.
II./6. Udelenie súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie podľa § 97 ods. 1 písm. p) zákona.
II./7. Udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona.
   
D Oblasť autorizácie
Prípady
I./12. Udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona a na predĺženie platnosti udelenej autorizácie na spracovateľskú činnosť okrem prípadu, ak o predĺženie platnosti udelenej autorizácie žiada taký držiteľ autorizácie, ktorý má registrovaný systém environmentálneho manažérstva a auditu:
  a) spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov,
  b) zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,
  c) spracovanie starých vozidiel,
  d) spracovanie elektroodpadu,
  e) príprava na opätovné použitie elektroodpadu,
  f) príprava na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov.
II./8. Vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona; odborný posudok sa môže vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov.
   
E Výstavba, zmeny výroby a zariadenia
Prípady
II./8. Vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona; odborný posudok sa môže vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov.
II./9. Vydanie vyjadrenia k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadom podľa § 99 ods. 1 písm. c) zákona; odborný posudok sa môže vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov.
   
G Cezhraničná preprava, dovoz, vývoz a tranzit odpadov
Prípady
II./11. Vydanie povolenia ministerstva na:
  a) cezhraničnú prepravu nebezpečných odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky, 
  b) dovoz nebezpečných odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky,
  c) cezhraničnú prepravu nebezpečných odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu a
  d) vývoz nebezpečných odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu.
II./12. Povolenia ministerstva na cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky a na dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky na účel zhodnotenia odpadov činnosťami R1, R3 alebo R10 podľa prílohy č. 1 zákona.
   
J Polychlórované bifenyly
Prípady
I./6. Udelenie súhlasu na dekontamináciu podľa § 97 ods. 1 písm. k) zákona.
I./7. Udelenie súhlasu na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly podľa § 97 ods. 1 písm. l) zákona.
   
K Zaraďovanie odpadov
Prípady
I./14. Rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov podľa § 107 písm. h) zákona.
I./17. Rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o pochybnosti, či vec je alebo nie je odpadom podľa § 107 písm. c) zákona.