Kto je povinný podávať ohlásenie ?
- Výrobca neobalových výrobkov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok a neplní si vyhradené povinnosti prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov
- Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly (kumulatívne za všetkých zastúpených výrobcov)

Kto ohlásenie nepodáva ?
- Výrobca neobalových výrobkov, ktorý si plní vyhradené povinnosti prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov

Termín a rozsah ohlásenia:
- Ohlásenie sa podáva raz ročne za celý kalendárny rok
- Ohlásenie sa podáva do 28. februára nasledujúceho roka
 
Skôr než začnete:
V procese od vás budeme požadovať nasledovné údaje:
- Zodpovednú osobu a jej kontaktné údaje
- Údaje o množstvách neobalových výrobkov uvedených na trh v SR
- Údaje o množstvách zozbieraných, zhodnotených a recyklovaných neobalových výrobkov
 
Nevyhnuté podmienky pre podanie ohlásenia:
- Organizácia, ktorú zastupujete, musí byť registrovaná v registri výrobcov neobalových výrobkov na Ministerstve životného prostredia, alebo zastupujete organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly.
- Pri registrácii je Vaša osoba uvedená ako kontaktná osoba výrobcu, resp. organizácie zodpovednosti výrobcov.

Legislatíva:
Vyhláška 366/2015, § 16 Evidencia a Ohlásenie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov , ods. 4 a 5:
(4) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov za obdobie kalendárneho roka na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(5) Výrobca neobalových výrobkov podľa § 74 ods. 4 zákona podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o neobalových výrobkoch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18 úvodnej tabuľke a v tabuľke č. 1 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.

Prihlásiť