ISOH – informačný systém odpadového hospodárstva
Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) zjednocuje a nahrádza niektoré existujúce informačné systémy v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike (RISO, štatistické zisťovanie o nakladaní s odpadmi Štatistickým úradom Slovenskej republiky, informačné systémy tretích strán), je nástrojom na kontrolu plnenia určených limitov zberu a zhodnocovania odpadov, ale slúži aj k plneniu úloh a povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov či medzinárodnými záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti. ISOH slúži aj na priebežné sledovanie plnenia cieľov ustanovených v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a poskytuje základné štatistické údaje a prehľady.
ISOH je zameraný na sledovanie odpadu od jeho vzniku až po jeho zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Sústreďuje potrebnú evidenciu a relevantné hlásenia, zhromažďuje údaje o pôvodcoch odpadov a o zariadeniach na nakladanie s odpadmi.
Vychádza z platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, ktorej základ tvorí zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Výhody ISOH
-> Komplexná online evidencia (register) všetkých subjektov, ktoré prichádzajú do kontaktu s odpadmi (pôvodcovia odpadov, držitelia, spracovatelia, zberné dvory), ktorá bude obsahovať široké informácie pre verejnosť o kapacitách na spracovanie odpadov, možnosti odovzdávania jednotlivých druhov odpadov, povolenia vydané orgánmi štátnej správy a pod.
-> Zásadné urýchlenie spracovania údajov o materiálovom toku odpadov a skvalitnenie zberaných údajov pre účely medzinárodného reportingu ako aj plánovania odpadového hospodárstva.
-> Zjednodušenie nahlasovania údajov pre všetky subjekty nakladajúce s odpadom, ktoré musia momentálne nahlasovať údaje „papierovou“ formou, čo podnikateľské prostredie značne zaťažuje. Nový systém má byť len o zodpovednosti za odovzdanie odpadu, pričom žiadateľ si v systéme bude môcť online overiť, či odpad odovzdáva osobe oprávnenej. Odstránenie papierových hlásení bude mať prínos aj pre životné prostredie.
-> Online systém umožní menším subjektom evidovať odpad on-line bez potreby vlastného informačného systému, pričom tieto údaje bude mať neustále k dispozícii, čo mu umožní v prípade potreby prezerať a porovnávať údaje o vzniku odpadu z minulosti. Systém bude pri evidovaní odpadov priebežne vyhodnocovať, či sa nejedná napr. o chybné množstvo, chybný spôsob nakladania a pod.
-> Zlepšenie prehľadu informácií zadaných z registra výrobcov vo vzťahu k plneniu si povinností o recyklácii (prepojenie registra výrobcov a evidencie nakladania s odpadmi) – zabezpečí sa, aby systém sledoval limity a kapacity recyklačných spoločností a vykazovanie voči OZV.