Zastupujem niekoľko firiem ako poradca v oblasti odpadového hospodárstva. Nemám vygenerované prihlasovacie údaje do ISOH. Ako ich získam?
V súčasnej verzii je potrebná samostatná registrácia na každú jednu spoločnosť (ktorú zastupujete) pre potreby podania ohlásenia. 
V prípade záujmu o vytvorenie viacerých registrácií Vás žiadame o doručenie zoznamu v tvare: IČO, názov spoločnosti, kontaktné meno, kontaktné priezvisko, kontaktný email, kontaktný tel., prúd odpadu ("OBALY", "NEOBALY", "ELEKTRO", "BATERKY", "PNEUMATIKY", "VOZIDLÁ"). Na kontaktné emaily budú zaslané prihlasovacie údaje a z toho dôvodu musia byť kontaktné emaily rôzne. Následne Vám budú predmetné registrácie vytvorené.
 
Informácia o podmienkach odovzdania starého vozidla do autorizovaného zariadenia na spracovanie starých vozidiel
Podľa § 51 ods.2 zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla, je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.
Držiteľ starého vozidla , ktoré je odpadom, je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa § 52a alebo spracovateľovi starých vozidiel. Podľa § 52 ods. 1, písm. l) zákona o odpadoch je spracovateľ starých vozidiel povinný prevziať vo svojej prevádzke staré vozidlo na spracovanie bez požadovania poplatku alebo inej platby od osoby, od ktorej ho prevzal.
Podľa § 52 ods. 2 zákona o odpadoch je spracovateľ starých vozidiel povinný vyplatiť kúpnu cenu držiteľovi starého vozidla alebo inej osobe, ktorá staré vozidlo odovzdala na spracovanie; touto povinnosťou môže poveriť osobu vykonávajúcu zber starých vozidiel (§ 52a).
 
Čo znamenajú slová „uvedené na trh“ ?
Podľa článku 10 odsek 3 smernice WEEE s cieľom minimalizovať zneškodňovanie elektroodpadu ako netriedeného komunálneho odpadu a na uľahčenie jeho separovaného zberu zabezpečia členské štáty, aby výrobcovia označovali elektrické a elektronické zariadenia uvedené na trh po 13. auguste 2005 príslušným symbolom, ktorý je uvedený v prílohe IV.
Podľa článku 4 odsek 1 smernice RoHS členské štáty zabezpečia, aby od 1. júla 2006 nové elektrické a elektronické zariadenia uvedené na trh neobsahovali olovo, ortuť , kadmium, šesťmocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) alebo polybromované difenylétery (PBDE). Vnútroštátne právne predpisy obmedzujúce alebo zakazujúce použitie týchto látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré boli prijaté v súlade s právnymi predpismi spoločenstva pred prijatím tejto smernice, sa môžu zachovať do 1. júla 2006.
Pojem „uvedené na trh“ v článku 10 odsek 3 smernice WEEE a v článku 4 odsek 1 smernice RoHS znamená okamih, keď je elektrozariadenie prvýkrát odplatne alebo bezodplatne ponúknuté jeho výrobcom na účely predaja, distribúcie alebo použitia distribútorovi, konečnému užívateľovi alebo používateľovi na trhu Európskeho spoločenstva, alebo keď je prvýkrát predmetom prevodu vlastníckych práv.
Pojem „prvýkrát odplatne alebo bezodplatne ponúknuť na účely predaja, distribúcie alebo použitia“ v článku 4 odsek 1 smernice RoHS sa vzťahuje na každý jednotlivý kus zariadenia uvedeného na trh po 1. júli 2006, kedy sa začne uplatňovať zákaz používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach nezávisle na dátume výroby nového výrobku alebo skupiny výrobkov. Okrem toho pojem „uvedenie na trh“ sa vzťahuje na každý jednotlivý kus zariadenia, nie však na druh elektrozariadenia (bez ohľadu na to, či bolo vyrobené ako individuálne zariadenie alebo ako séria).

Aké verzie internetových prehliadačov sú podporované v ISOH?
Minimálne odporúčané verzie internetového prehliadača sú:

  •     Chrome 78 a novšie
  •     Firefox 71 a novšie
  •     Microsoft Internet Explorer 11 a novšie alebo Microsoft Edge

alebo v zmysle https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_aktualizujte-si-podporovanu-ve

Odporúčané verzie internetového prehliadača:

  •     Chrome 87
  •     Firefox 83
  •     Microsoft Internet Explorer 11 a novšie alebo Microsoft Edge