Kto je povinný podávať ohlásenie ?
- Výrobca obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne
- Výrobca obalov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok a neplní si vyhradené povinnosti prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov
- Organizácia zodpovednosti výrobcov obalov (kumulatívne za všetkých zastúpených výrobcov)

Kto ohlásenie nepodáva ?
- Výrobca obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov

Termín a rozsah ohlásenia:
- Ohlásenie sa podáva raz ročne za celý kalendárny rok
- Ohlásenie sa podáva do 28. februára nasledujúceho roka
 
Skôr než začnete:
V procese od vás budeme požadovať nasledovné informácie:
- Zodpovednú osobu a jej kontaktné údaje
- Údaje o množstvách obalov uvedených na trh v SR
- Údaje o množstvách plastových tašiek uvedených na trh v SR
- Údaje o plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov
- Údaje o zbere odpadov z obalov
 
Nevyhnuté podmienky pre podanie ohlásenia:
- Organizácia, ktorú zastupujete, musí byť registrovaná v registri výrobcov obalov na Ministerstve životného prostredia, alebo zastupujete organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly.
- Pri registrácii je Vaša osoba uvedená ako kontaktná osoba výrobcu, resp. organizácie zodpovednosti výrobcov.

Legislatíva:
Vyhláška 366/2015, § 15 Evidencia a Ohlásenie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov, ods. 5 a 6:
(5) Ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov a Ohlásenie o zbere odpadov z obalov podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 a č. 17 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(6) Výrobca obalov podľa § 54 ods. 6 zákona podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 úvodnej tabuľke a v tabuľke č. 1 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka. 

Prihlásiť