Kto je povinný podávať ohlásenie ?
Spracovateľ starých vozidiel

Čo tvorí evidenciu o spracovaní starých vozidiel:
a) údaje o odobratých látkach, materiáloch a častiach starých vozidiel podľa druhu, množstva a spôsobu ich využitia,
b) údaje o množstve odobratých použitých batérií a akumulátorov, ich členenie podľa § 42 ods. 3 zákona a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorému ich odovzdal,
c) údaje o častiach a súčiastkach, ktoré sa použijú na opätovné použitie; vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 23 [ 2mb ] (spôsob vypĺňania tlačiva),
d) potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 21.


Termín ohlásenia:
- Ohlásenie sa podáva raz ročne za celý kalendárny rok
- Ohlásenie sa podáva do 31. marca  nasledujúceho roka

Nevyhnuté podmienky pre podanie ohlásenia:
- Pri registrácii je Vaša osoba uvedená ako kontaktná osoba spracovateľa starých vozidiel.
 
Podávanie ohlásenia

Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní starých vozidiel podáva za obdobie kalendárneho roka spracovateľ starých vozidiel ministerstvu, výrobcovi vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii zodpovednosti výrobcov pre vozidlá, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 22 (spôsob vypĺňania tlačiva), do 31.marca nasledujúceho roka.
Spracovateľ starých vozidiel ohlasuje ustanovené údaje koordinačnému centru pre prúd použitých batérii a akumulátorov do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

Prihlásiť