Kto je povinný požiadať o výmaz z registra výrobcov vyhradeného výrobku ?
- Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý je zaregistrovaný v niektorom z registrov výrobcov vyhradených výrobkov a ktorý už nespĺňa definíciu výrobcu vyhradeného výrobku.

- Žiadosť o výmaz môže podať aj organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.

Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až siedmom oddiele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (podľa § 32 zákona č. 79/2015 Z. z.), výrobca batérií a akumulátorov (podľa § 42 zákona č. 79/2015 Z. z.), výrobca obalov (podľa § 52 zákona č. 79/2015 Z. z.), výrobca vozidiel (podľa § 60 zákona č. 79/2015 Z. z.), výrobca pneumatík (podľa § 69 zákona č. 79/2015 Z. z.), výrobca neobalového výrobku (podľa § 73 zákona č. 79/2015 Z. z.).
 

Prihlásiť