Kto je povinný zapísať sa do registra vedeného podľa § 98 zákona o odpadoch ?
Zaregistrovať sa môže právnická osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na Slovensku a v prípade zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene do 100 ton aj obec.

Povinnosť zaregistrovať sa do zoznamu podľa § 98 zákona o odpadoch má:
- Ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov ako svoj predmet podnikania (ak nie je na vykonávanie zberu odpadov potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1. zákona o odpadoch)

- Obchodník, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú má súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1. zákona o odpadoch (Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť)

- Sprostredkovateľ, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú má súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1. zákona o odpadoch (Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb)

- Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton,

- Dopravca odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú má súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1. zákona o odpadoch

- Dopravca odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú má súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1. zákona o odpadoch

Termín pre registráciu:
- do 14 dní od začatia vykonávania činnosti

Poplatky:
- Bez poplatku

Skôr než začnete:
V procese od Vás budeme požadovať nasledovné údaje:
- Identifikačné údaje právnickej osoby / fyzickej osoby – podnikateľa / obce
- Kontaktnú osobu a jej kontaktné údaje
- Činnosti, ktoré sú predmetom registrácie
- Dátum začatia vykonávania činnosti
- Druhy odpadov, ktoré sú predmetom činnosti

Ďalšie náležitosti závisia od činnosti, na ktorú sa registrujete:
- Ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov:

  • Je potrebné mať voľnú živnosť charakteru „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ a/alebo viazanú živnosť charakteru „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“
- Obchodník:
  • Je potrebné mať voľnú živnosť charakteru „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ a/alebo viazanú živnosť charakteru „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“

- Sprostredkovateľ:
  • Je potrebné mať voľnú živnosť charakteru „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ a/alebo viazanú živnosť charakteru „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“

- Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton,
  • Je potrebné mať voľnú živnosť charakteru „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ a/alebo viazanú živnosť charakteru „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“ – s výnimkou obce, ktorá si plní povinnosti vyplývajúce jej z § 81 zákona o odpadoch (bez zriadenia právnickej osoby, ako sú napr. technické služby)
  • Popis miesta a číslo parcely kde je umiestnené toto zariadenie
  • Ku žiadosti priložte kópiu vyjadrenie podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
     
- Dopravca odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu:
  • Je potrebné mať voľnú živnosť charakteru „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ a/alebo viazanú živnosť charakteru „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“

- Dopravca odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu:
  • Ku žiadosti priložte kópiu oprávnenia podľa osobitného predpisu (napr. povolenie podľa zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov);  výnimka je pri dopravcoch, ktorí prevádzkujú nákladnú dopravu výlučne vozidlami do 3,5 t – v tomto prípade postačuje mať živnosť „Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla“

Prihlásiť