Spôsob vypĺňania elektronického formulára  OHLÁSENIE O PNEUMATIKÁCH A NAKLADANÍ S ODPADOVÝMI PNEUMATIKAMI.
Vypĺňa výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne. Za výrobcu pneumatík, ktorý má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností s Organizáciou zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky (ďalej len „OZV pre pneumatiky“), vypĺňa toto ohlásenie OZV pre pneumatiky. OZV pre pneumatiky vypĺňa ohlásenie sumárne za všetkých svojich členov.

Základné údaje ohlásenia

Identifikáciu organizácie, v ktorej mene sa podáva ohlásenie, vyplní systém podla prihláseného používatela, ktorý danú organizáciu zastupuje ako kontaktná osoba.
Rok, za ktorý sa ohlásenie podáva -  systém predplní predošlý kalendárny rok (napríklad v roku 2019 za rok 2018)
Zodpovedná osoba
Meno – systém predplní menom prihlásenej kontaktnej osoby
Priezvisko – systém predplní priezviskom prihlásenej kontaktnej osoby
Telefón - systém predplní telefónnym číslom prihlásenej kontaktnej osoby; telefónne číslo sa zadáva bez medzier, začínajúce s + (príklad: +421XXXYYYYYY)
E-mail – systém predplní e-mailom prihlásenej kontaktnej osoby

Pneumatiky

Do jednotlivých položiek výrobca zapíše v tonách zaokrúhlených na tri desatinné čísla množstvo pneumatík, ktoré:
- Vyrobil - uvedie sa hmotnosť pneumatík, ktoré výrobca uviedol na trh Slovenskej republiky.
- Doviezol - uvedie sa hmotnosť pneumatík, ktoré výrobca uviedol na trh Slovenskej republiky z iného členského štátu EÚ do Slovenskej republiky alebo doviezol z iného ako členského štátu EÚ na trh Slovenskej republiky.
- Vyviezol - uvedie sa hmotnosť pneumatík z cezhraničnej prepravy z územia Slovenskej republiky do iného členského štátu EÚ alebo vývoz pneumatík z územia Slovenskej republiky do iného ako členského štátu EÚ na účel ich distribúcie, spotreby alebo použitia bez potreby jej predchádzajúcej úpravy či prípravy.
Položku  Uviedol na trh vypočíta a vyplní systém.

Odpadové Pneumatiky

Do jednotlivých položiek výrobca zapíše v tonách zaokrúhlených na tri desatinné čísla množstvo odpadových  pneumatík, ktoré:
- Vyzbieral – uvedie sa množstvo vyzbieraných odpadových pneumatík v tonách.
- Materiálovo zhodnotil – uvedie sa hmotnosť materiálovo zhodnotených odpadových pneumatík na území Slovenskej republiky činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona, okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona, odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona a prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona.
- Energeticky zhodnotil – uvedie sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadových pneumatík na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.
- Inak zhodnotil – uvedie sa hmotnosť zhodnotených odpadových pneumatík, zhodnotených na území Slovenskej republiky inou činnosťou ako R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona, odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona a prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona.
- Recykloval a pripravil na opätovné použitie – uvedie sa hmotnosť recyklovaných a opätovne použitých odpadových pneumatík.
Položky  Dosiahnuté percento zhodnotenia a Dosiahnuté percento recyklácie vypočíta a vyplní systém.