Výzva envirorezortu z Programu Slovensko podporí predchádzanie vzniku odpadov sumou vyše 4 milióny eur, určená je najmä pre menej rozvinuté regióny

10.07.2024

Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027. Výzva je určená pre projekty, ktoré boli schválené v Radách partnerstva a Kooperačných radách udržateľného mestské rozvoja v rámci nástroja Integrovaných územných investícií. Výzva je zameraná na nákup kompostérov a jej cieľom je podporiť prechod na obehové hospodárstvo predchádzaním vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Celková výška alokovaných finančných prostriedkov vo výzve za zdroj EÚ je 4 030 089 eur. Z tejto sumy bude viac ako 3,7 milióna eur určených pre menej rozvinuté regióny, zvyšných vyše 258-tisíc eur pre Bratislavský kraj ... Čítať viac


Štát bude sanovať ďalšiu envirozáťaž, vláda poverila jej odstránením ministerstvo životného prostredia

10.07.2024

Vládny kabinet na dnešnom rokovaní rozhodol, že Ministerstvo životného prostredia SR zabezpečí sanáciu ďalšej environmentálnej záťaže v okrese Rimavská Sobota. Konkrétne ide o skládku priemyselných odpadov Pod Branzovou v meste Hnúšťa. Na sanáciu záťaže sa využijú peniaze z Programu Slovensko. Celkovo je na účel odstraňovania environmentálnych záťaží na Slovensku z eurofondov v rámci Programu Slovensko vyčlenených približne 240 miliónov eur. V prípade environmentálnej záťaže v Hnúšti nebolo možné určiť povinnú osobu za environmentálnu záťaž a príslušný okresný úrad v sídle kraja zastavil konanie o určení povinnej osoby podľa zákona o environmentálnych záťažiach. Rozhodnúť preto musela vláda ... Čítať viac


Medzinárodný týždeň povedomia o komposte

03.05.2024

V dňoch 5. – 11. mája prebieha Medzinárodný týždeň povedomia o komposte (International Compost Awareness Week). Tohtoročnou témou je: Kompost...Majster prírody v oblasti klímy. Najhorším spôsobom nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom je jeho skládkovanie. Pri skládkovaní vzniká skládkový plyn, ktorého najvýznamnejšou zložkou je metán. Metán je z hľadiska globálneho otepľovania 21x horší ako oxid uhličitý. V Slovenskej republike sa v roku 2022 skládkovalo 1 021 584 ton komunálnych odpadov. Biologicky rozložiteľné odpady sú hmotnostne najvýznamnejšou zložkou zmesových komunálnych odpadov v čiernej nádobe. V závislosti od miestnych podmienok je v ňom zastúpený 30 až 60 % - ným podielom ... Čítať viac


Taraba: Do dvoch mesiacov predstavíme riešenie úplnej likvidácie environmentálnej záťaže vo Vrakuni

24.04.2024

Projekt spočívajúci v zakonzervovaní chemického znečistenia pod starou skládkou v bratislavskej Vrakuni je v súčasnom právnom a technickom nastavení nerealizovateľný. Ministerstvo životného prostredia SR preto do dvoch mesiacov predstaví systémové riešenie spočívajúce v úplnej likvidácii toxickej environmentálnej záťaže v blízkosti Žitného ostrova. Rozhodla o tom dnes vláda SR na podnet podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa šéfa envirorezortu je projekt enkapsulácie v súčasnom právnom a technickom nastavení nerealizovateľný. „Budajovci nevyvlastnili pozemky, pretože včas nevyplatili poplatok a nevypísali povinnú alokáciu zdrojov z peňazí z Operačného ... Čítať viac


Ministerstvo životného prostredia vykúpilo ďalšie pozemky pod envirozáťažou Vrakuňa

23.04.2024

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba sa dohodol s majiteľmi pozemkov v bezprostrednej blízkosti skládky v bratislavskej Vrakuni na ich odkúpení. Envirorezort tak po intenzívnych rokovaniach s vlastníkmi pozemkov uzavrel kúpne zmluvy na odkúpenie takmer 7 300 štvorcových metrov pozemkov do vlastníctva štátu s dvomi spoločnosťami za vyše 113-tisíc eur. Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu dobiehame neschopnosť Budaja, ktorý vlastnou vinou nevyvlastnil pozemky pod envirozáťažou. „Predošlé vedenie rezortu pod Budajom nezaplatilo načas poplatok za vyvlastnenie pozemkov, čím spôsobili odklad projektu sanácie. Súčasné vedenie ... Čítať viac


Taraba spúšťa súťaž na likvidáciu PCB sudov v Chemku Strážske

23.02.2024

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba dnes podpísal dokumenty na vyhlásenie medzinárodného tendra na zneškodnenie 150-tich ton nebezpečných odpadov obsahujúcich toxické PCB látky v lokalite podniku Chemko Strážske. Toxické látky by mali byť zneškodnené do dvanástich mesiacov od ukončenia verejnej súťaže a uzavretia zmluvy s úspešným dodávateľom. Vyhlásenie medzinárodného tendra je podľa šéfa envirorezortu výsledkom aktívnej a otvorenej spolupráce s odborníkmi Ministerstva vnútra SR s cieľom splnenia úloh vyplývajúcich z januárového uznesenia vlády v Kamenici nad Cirochou. „Éra nekompetentnosti štátu a jeho predstaviteľov, ktorí sa chodili fotiť k toxickým PCB ... Čítať viac


Taraba začal odborný dialóg ako zbaviť Slovensko odpadov

19.02.2024

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba prediskutoval s poprednými vedcami a odborníkmi na Technickej univerzite v Košiciach možnosti využitia najmodernejších technológií pri zneškodňovaní a zhodnocovaní odpadov, ktoré znečisťujú životné prostredie a ohrozujú zdravie ľudí. Podľa Tarabu predošlé vedenia ministerstva dopustili, aby aktivisti bez patričného odborného vzdelania vytlačili pri kľúčových rozhodnutiach vedcov a odborný dialóg bol nahradený agendou mimovládnych organizácií. „Kvôli nekompetentnosti mojich predchodcov nemá Slovensko vybudovanú základnú bezpečnostnú infraštruktúru na zneškodňovanie či zhodnocovanie odpadov. Budajovci nemali záujem stretnúť sa ... Čítať viac


ŠKOLENIE NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE 2024

04.02.2024

Odborná príprava pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizované spracovateľské činnosti alebo osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti (§ 95 alebo 100 zákona č. 79/2015 o odpadoch) sa bude konať v marci 2024. V prípade záujmu je potrebné bezodkladne zaslať žiadosť o odbornú prípravu a overenie (t. j. skúšku) príslušnej odbornej spôsobilosti poštou alebo do elektronickej schránky MŽP SR alebo e-mailom na dasa.uhliarova@enviro.gov.sk. Náležitosti žiadosti sa nachádzajú v § 44 alebo 51 vyhlášky č. 371/2015. Záujemca musí spĺňať požiadavku na výšku vzdelania a dĺžku praxe podľa § 95 ods. 2 alebo § 100 ods. 3 zákona č. 79/2015 o odpadoch. Čítať viac


Taraba: Toxické PCB sudy zlikvidujeme do konca tohto roka

23.01.2024

Verejné obstarávanie na zneškodnenie 150-tich sudov s obsahom toxických PCB látok uložených v špeciálnych kontajneroch vyhlási envirorezort v priebehu najbližších týždňov. Rovnako tak sa začne s geologickým prieskumom, ktorý ukáže rozsah a závažnosť znečistenia životného prostredia v areáli Chemka Strážske. Informoval o tom podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý dnes spoločne so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Patrikom Krauspem a prednostom Okresného úradu Michalovce Michalom Galanom navštívil jednu z najväčších environmentálnych záťaží na Slovensku. Podľa Tarabu je cieľom verejného obstarávania zabezpečiť zneškodnenie nebezpečných odpadov z lokalít tzv ... Čítať viac


Envirorezortu vznikla škoda za státisíce eur. Taraba podal trestné oznámenie

17.01.2024

Šéf envirorezortu Tomáš Taraba podal trestné oznámenie na predošlé vedenie ministerstva v súvislosti so škodou za takmer 600-tisíc eur. Škoda vznikla rezortu za neskoré uhradenie faktúr počas pôsobenia bývalého ministra Budaja na envirorezorte. Ide o prevzatie softvérového diela v rámci Informačného systému odpadového hospodárstva, voči ktorému ministerstvo podpísalo riadne preberacie protokoly, pričom nenamietalo jeho kvalitu. „Niekoľko mesiacov však dané dielo ministerstvo neuhrádzalo. Po dvoch rokoch a prehratom súdnom spore na Okresnom súde Bratislava I. nakoniec ministerstvo pristúpilo k úhrade faktúr. Spolu s faktúrami však muselo ministerstvo uhradiť o státisíce eur naviac kvôli ... Čítať viac