Novým ministrom životného prostredia je Milan Chrenko, potvrdzuje odhodlanie pokračovať v prechode na zelenšie a zodpovednejšie Slovensko

16.05.2023

Ministerstvo životného prostredia SR v novovymenovanej úradníckej vláde Ľudovíta Ódora vedie Milan Chrenko. Nového ministra životného prostredia vymenovala do funkcie prezidentka Zuzana Čaputová 15. mája 2023. Ambíciou nového šéfa envirorezortu je zelená transformácia a prechod na zelenšie a zodpovednejšie Slovensko. Nový minister životného prostredia chce pokračovať v dobre rozbehnutých aktivitách, ktoré sa začali v envirorezorte v uplynulých rokoch. „Tam, kde sa po prvotných analýzach ukážu rezervy, sa budeme snažiť naštartovať ďalšie zmeny tak, aby ktokoľvek, kto príde po nás, našiel rezort v dobrom stave a mohol pokračovať v práci,“ zdôraznil minister Chrenko. Nový minister zároveň ... Čítať viac


Štát prevezme zodpovednosť za sanáciu gudronových jám v areáli Petrochema Dubová

03.05.2023

Vláda SR na dnešnom rokovaní určila Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) ako príslušné ministerstvo, ktoré prevezme zodpovednosť za časť sanácie environmentálnej záťaže v areáli Petrochema Dubová v časti skládok nebezpečných odpadov (tzv. gudrónové jamy). Na odstránenie záťaže sa využijú peniaze z Programu Slovensko. Celková alokácia na riešenie environmentálnych záťaží na obdobie 2021-2027 predstavuje viac ako 239 miliónov eur z Kohézneho fondu. Predložený materiál bol vypracovaný na základe rozhodnutia o určení povinnej osoby, vydaného Okresným úradom (OÚ) Banská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie, pre časť lokality, kde pôvodca zanikol a nebolo možné určiť ... Čítať viac


Stanovisko MŽP SR k výberu žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci 17. kola 16. výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP)

03.05.2023

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci 17. kola dlhodobej výzvy č. 16 (vyhlásenej MŽP 31.10.2016), ktorou Operačný program Kvalita životného prostredia podporuje opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, predložila pred viac ako rokom – okrem iných – aj spoločnosť REKO RECYCLING, spol. s r.o. (dňa 28.2.2022). Po dvoch doplneniach v rámci administratívneho posudzovania (16.5.2022 a 22.7.2022) žiadosť postúpila do procesu odborného hodnotenia, vykonávaného externými hodnotiteľmi. Týmto hodnotiteľom sa jednotlivé žiadosti o NFP prideľujú lósom. Takto sa postupovalo aj v prípade žiadosti REKO RECYCLING spol. s r.o Táto spoločnosť musela žiadosť dopĺňať aj v ... Čítať viac


Envirorezort zasiahol voči nezodpovednej organizácii zodpovednosti výrobcov

21.04.2023

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) tento týždeň rozhodlo o zrušení autorizácie udelenej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly (OZV) Recyklogroup. Urobilo tak pre neplnenie si povinností v oblasti zberu odpadu zo strany spomínanej spoločnosti. MŽP SR túto skutočnosť konštatovalo už v apríli 2021. Keďže sa situácia opakovala, odbor odpadového hospodárstva MŽP SR vydal rozhodnutie o zrušení autorizácie. K uvedeným skutočnostiam pribudlo aj zistenie o neplnení si finančných záväzkov voči niektorým zmluvným partnerom zo strany OZV. Spoločnosť Recyklogroup sa voči rozhodnutiu o zrušení autorizácie odvolala. Prípad bol preto postúpený odvolaciemu orgánu ministerstva, ktorým je ... Čítať viac


MŽP SR: Zdokonaľujeme zálohový systém

30.03.2023

Systém zálohovania PET fliaš a plechoviek, ktorý na Slovensku funguje 15 mesiacov, má nesporné pozitívne ekonomické a environmentálne dopady. Rovnako tak je ale dôležitá ústretovosť a prístupnosť systému zálohovania pre dôchodcov, hendikepovaných a zdravotne postihnutých občanov. Práve na túto tému sa uskutočnilo pracovné stretnutie, ktoré inicioval Dominik Drdul, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky na pôde Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) za účasti štátneho tajomníka MŽP SR Juraja Smatanu, Správcu zálohového systému, zástupcov Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Jednoty dôchodcov Slovenska, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a občianskych ... Čítať viac


Envirorezort rieši odstránenie sudov z areálu Chemka Strážske

30.03.2023

V rámci Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) sa uskutočňujú verejné konzultácie, ako čo najvhodnejšie zneškodniť a zlikvidovať sudy so škodlivými PCB látkami, ktoré sú aktuálne uložené v hermeticky uzavretých kontajneroch v areáli Chemka Strážske. Účelom konzultácií je zároveň aj preveriť, či subjekty, ktoré pôsobia na trhu, sú schopné naplniť požiadavky MŽP SR na likvidáciu sudov a nastavenie podmienok verejného obstarávania. Predmetom verejného obstarávania bude vysúťaženie firmy, ktorá sudy s nebezpečnými PCB látkami zlikviduje. Verejné konzultácie sa ukončia uskutočniť v lehote dvoch týždňov. Súčasná vláda sa ako prvá pustila do praktického riešenia problému PCB látok v tejto ... Čítať viac


Výsledky zálohovania za prvý rok prekonali všetky očakávania. Návratnosť prekročila 70%

15.02.2023

Rok 2022 sa na Slovensku niesol v znamení zálohovania. Zálohový systém, ktorý funguje od 1. januára 2022 sa môže pochváliť výbornými výsledkami.Návratnosť PET-fliaš a plechoviek prekročila 70%, pričom optimistické scenáre rátali maximálne so 60 %-ným podielom vrátených nápojových obalov. O aktuálnych údajoch za úvodný rok fungovania systému informovali zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) a Správcu zálohového systému. Minister životného prostredia Ján Budaj je presvedčený, že za úspešne zvládnutým zavedením zálohového systému stoja všetci priaznivci čistého a ekologického Slovenska. „So Správcom zálohového systému sme prekonali stanovený cieľ návratnosti, už v prvom ... Čítať viac


Minister Budaj: Zabezpečenie odpadu vo Vysokých Tatrách prináša výsledky

17.01.2023

Fungujúce preventívne opatrenia znižujú konfliktné situácie medveďa hnedého s človekom. V Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách sa v roku 2022 vďaka kvalitnému zabezpečeniu kontajnerových stojísk 32-násobne znížili hlásenia o výskyte medveďa oproti roku 2020, v meste Vysoké Tatry 11-násobne. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pokračuje v podpore systémových opatrení. Z eurofondov pribudne v okrese Poprad ďalších 116 zabezpečených kontajnerových stojísk, 113 zabezpečených nádob na komunálny odpad a 29 elektrických ohradníkov na zabezpečenie včelstiev. Posilní sa tiež Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR (Zásahový tím), vybavenie Správy Tatranského národného ... Čítať viac


Na zlepšenie triedeného zberu v obciach pôjde 26 miliónov eur

05.01.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) schválilo pred Vianocami projekty na triedenie zberu komunálnych odpadov takmer v šesťdesiatich obciach celkovo za 26 miliónov eur. Schválené projekty zabezpečia triedenie ďalších takmer 35 tisíc ton komunálneho odpadu ročne. MŽP SR do 22. decembra 2022 rozhodlo o podpore zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov 57 obcí a miest, ktoré žiadali o nenávratný finančný príspevok v rámci 72. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Celkový objem oprávnených výdavkov týchto projektov predstavuje 26 mil. eur, z toho MŽP SR ... Čítať viac


Medzirezortné pripomienkové konanie - Návrh vyhlášky MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

23.11.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 23.11.2022 spustilo medzirezortné pripomienkové konanie návrhu vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Materiál je možné pripomienkovať do 13.12.2022, a je dostupný na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/791 Čítať viac