Na zlepšenie triedeného zberu v obciach pôjde 26 miliónov eur

05.01.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) schválilo pred Vianocami projekty na triedenie zberu komunálnych odpadov takmer v šesťdesiatich obciach celkovo za 26 miliónov eur. Schválené projekty zabezpečia triedenie ďalších takmer 35 tisíc ton komunálneho odpadu ročne. MŽP SR do 22. decembra 2022 rozhodlo o podpore zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov 57 obcí a miest, ktoré žiadali o nenávratný finančný príspevok v rámci 72. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Celkový objem oprávnených výdavkov týchto projektov predstavuje 26 mil. eur, z toho MŽP SR ... Čítať viac


Medzirezortné pripomienkové konanie - Návrh vyhlášky MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

23.11.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 23.11.2022 spustilo medzirezortné pripomienkové konanie návrhu vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Materiál je možné pripomienkovať do 13.12.2022, a je dostupný na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/791 Čítať viac


Výzva: Neprikrmujte tatranské medvede

14.05.2021

Na turistami vyhľadávanom chodníku medzi Hrebienkom a Starým Smokovcom monitoruje Zásahový tím MEDVEĎ pohyb medvedice s dvomi mladými. Medvedica stratila plachosť. Zatiaľ síce nevykazuje známky agresivity, ochranári napriek tomu zdvíhajú varovný prst. Ministerstvo životného prostredia SR apeluje na všetkých návštevníkov Tatier, aby sa správali zodpovedne a divoké šelmy nelákali na potravu, nefotili sa s nimi, nepribližovali sa k nim a zbytočne ich neprovokovali. Územie Hrebienka je jadrovou zónou Tatranského národného parku, ktorá je prirodzeným prostredím medveďa hnedého. Medvedicu monitoruje zásahový tím Medveď zo Štátnej ochrany prírody SR. Z doterajšieho monitorovania vyplýva, že ... Čítať viac


Minister Ján Budaj pri príležitosti Černobyľskej havárie: V jadrovej energetike nesmie dochádzať k zatajovaniu informácií

27.04.2021

Svet si dnes pripomína 35. výročie Černobyľskej havárie. Nehoda zvýšila obavy o bezpečnosť jadrového priemyslu, spomalila na mnoho rokov jeho expanziu a zároveň nútila sovietsku vládu prehodnotiť mieru utajovania informácií. Zatajovanie informácií a ďalšie opatrenia v oblasti jadrovej bezpečnosti boli témou aj tlačovej besedy ministra životného prostredia Jána Budaja. "V jadrovej energetike musíme dbať na vysokú mieru otvorenosti. Bývalá vláda však vykročila presne opačným smerom a rozhodla sa informácie pred verejnosťou skrývať,“ uviedol minister Budaj, čím reagoval na kontroverznú poslaneckú novelu zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (účinnosť od 1.10.2019), ktorá obmedzila právo ... Čítať viac


Náš najväčší environmentálny projekt nás zbaví odpadov a prepojil NR SR a 3 ministerstvá

23.04.2021

Minister životného prostredia Ján Budaj otvoril projekt „ ZA ČISTÉ SLOVENSKO bez odpadov a plastov. Hradný múr Ružínskej priehrady, za prítomnosti zástupcov NR SR, MŽP, MDV SR a ÚPSVaR SR sa stal miestom otvorenie najväčšieho environmentálneho projektu v oblasti zberu a recyklácie odpadov, hlavne plastových odpadov, na Slovensku. Jedno z najviac znečistených vodných diel na Slovensku, priehrada Ružín je známa tým, že sa stala záchytným miestom pre všetky druhy odpadov, ktoré na svojich vlnách prinášajú prítoky riek Hornád a Hnilec. Pričom sa jedná o prírodný unikát, ktorý sa nachádza v oblasti, ktoré skrášľujú až 3 Prírodné rezervácie v 5. stupni ochrany a okolie patrí do sústavy osobitne ... Čítať viac


Konferencia RECYKLÁCIA ODPADOV 2021

25.03.2021

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa konferencia uskutoční ako jednodňové podujatie v Bratislave. V prípade, že to situácia umožní v tom čase s platnými nariadeniami a obmedzeniami by sa konferencia uskutočnila aj naživo, ale v každom prípade bude súbežne vysielaná aj online. Cieľom konferencie je osloviť širokú laickú aj odbornú verejnosť v oblasti recyklácie odpadov ako aj iných spôsobov zhodnocovania odpadov, poskytnúť aktuálne informácie ako aj pripravované zmeny v oblasti legislatívy. Konferencia je určená pracovníkom, ktorí sú zodpovední za životné prostredie a nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevýrobných podnikoch, pracovníkom miestnej správy, samosprávy, ... Čítať viac


VÝZVA VÝROBCOM a DISTRIBÚTOROM nápojových obalov

23.03.2021

na zaslanie žiadosti o uzavretie Zmluvy o plnení povinností so Správcom zálohového systému podľa zákona č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje Zo zákona č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje v platnom znení vyplýva výrobcom, ktorí uvádzajú na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch, a distribútorom, ktorí uskutočňujú distribúciu nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch, a ktorí majú zákonnú povinnosť registrovať sa ako odberné miesto, povinnosť požiadať Správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa tohto zákona, a to do 60 dní od doručenia oznámenia o začatí vykonávania činnosti Správcu. Dňom oznámenia o začatí vykonávania ... Čítať viac


Rok, počas ktorého sme dostali životné prostredie medzi priority Slovenska

22.03.2021

Miliarda na zelenú obnovu Slovenska, boj s envirokriminalitou, ambicióznejšie klimatické ciele, dostupnejšie informácie o ovzduší, reforma poplatkov pre znečisťovateľov ovzdušia, reforma ochrany prírody, podpora biodiverzity, ako aj fungujúce odpadové hospodárstvo, odtajnenie informácií o toxických skládkach, zákaz spaľovania zahraničného jadrového odpadu, či ochrana pred geneticky modifikovanými organizmami. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) pod vedením Jána Budaja za uplynulý rok odštartovalo reformné zmeny, ktoré majú zmierniť klimatickú krízu, chrániť prírodu a zdravie ľudí na Slovensku. Brožúra na stiahnutie (pdf, 2MB) Nové vedenie MŽP si predsavzalo zastaviť dlhoročný úpadok ... Čítať viac


MŽP podporuje prechod na obehové hospodárstvo. Vzniklo združenie s právnou subjektivitou

18.03.2021

Z Iniciatívy Circular Slovakia na podporu obehového hospodárstva, ktorá poukazuje na nutnosť konať v prospech životného prostredia a reagovať na klimatickú krízu, sa stalo združenie právnických osôb. Jedným zo zakladajúcich partnerov iniciatívy, ktorá spája súkromný, verejný a neziskový sektor, je Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Pre MŽP je obehové hospodárstvo, ako jeden z pilierov Európskej zelenej dohody, kľúčovou témou. Cieľom je zachovávať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, ako aj minimalizovať odpad či využívanie nových zdrojov. „Už v súčasnosti ministerstvo v spolupráci s Európskou komisiou a OECD pripravuje cestovnú mapu pre obehové hospodárstvo na Slovensku. ... Čítať viac


Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo: Stretnutie pracovných skupín

15.03.2021

Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo je v plnom prúde. Projektový tím po zozbieraní a analýze všetkých stanovísk členov pracovných skupín rozhodne o prioritách cestovnej mapy a začne prípravu samotného dokumentu. Predpokladané ukončenie projektu je naplánované na prvý štvrťrok 2022. Projektový tím sa pravidelne stretával s členmi pracovných skupín a diskutoval o smerovaní projektu. Tvoria ho pracovníci Ministerstva životného prostredia SR spolu s predstaviteľmi Európskej komisie a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Členmi pracovných skupín sú predstavitelia relevantných ministerstiev, samospráv, súkromného sektora, ale aj akademici a mimovládne organizácie. ... Čítať viac