Taraba sa dohodol so samosprávami na pravidlách úpravy odpadov pred skládkovaním

24.11.2023

Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa po sérii rokovaní s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska dohodol na posunutí povinnosti mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred skládkovaním na rok 2025. Zároveň prisľúbil zrýchliť procesy pri environmentálnom hodnotení spracovateľských kapacít. Dôvodom posunutia mechanicko-biologickej úpravy odpadov sú najmä nedostatočné kapacity zariadení na úpravu odpadov. Rovnako však aj prísne ustanovené pravidlá parametrov biologickej stability, na ktorých základe musí prejsť odpad mechanicko-biologickou úpravou. „Budajove vedenie ministerstva nám nechalo vo veľa oblastiach totálny chaos. Jedným z ... Čítať viac


Novým ministrom životného prostredia je Tomáš Taraba

26.10.2023

Ministerstvo životného prostredia SR v novovymenovanej vláde Roberta Fica vedie Tomáš Taraba. Nového ministra životného prostredia a zároveň podpredsedu vlády SR vymenovala do funkcie prezidentka SR Zuzana Čaputová 25. októbra 2023. Ambíciou ministra je riadiť envirorezort odborne, hrdo a najmä slušne. Prioritou bude transparentnosť, efektívne a systémové využívanie finančných prostriedkov na ochranu životného prostredia, ktoré zlepšia kvalitu životného prostredia a prinesú prosperitu slovenského vidieka. Prvé kroky ministra budú zamerané na vykonanie hĺbkového auditu a očistu financovania environmentálnych projektov. „V parlamentných voľbách sme dostali mandát od ľudí, ktorí volajú po ... Čítať viac


Vláda schválila komplexný plán na odstránenie PCB látok v Chemko Strážske

27.09.2023

Ministerstvá vnútra a životného prostredia predložili na rokovanie vlády materiál, ktorý predstavuje prvý reálny krok na odstránenie sudov s PCB látkami z areálu Chemka Strážske. Do konca roku 2025 bude postupne odstránených zhruba 5-tisíc sudov s nebezpečnými odpadmi. Zároveň začiatkom roka bude pokračovať geologický prieskum, ktorého výsledky umožnia nastaviť komplexný sanačný projekt celej lokality. „Obyvatelia v Strážskom hovoria, že ak by každá delegácia z Bratislavy, ktorá si prišla spraviť vyhlásenie k PCB látkam zobrala do auta jeden sud, tak už je problém vyriešený. A majú pravdu. Namiesto prehadzovania si zodpovednosti medzi dvomi rezortami sme pripravili a schválili ucelený plán ... Čítať viac


Obce môžu získať až 200 tisíc eur na zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým

28.07.2023

Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Environmentálneho fondu poskytuje dotácie obciam na preventívne opatrenia proti škodám spôsobeným medveďom hnedým. Do 16. augusta 2023 Environmentálny fond prijíma žiadosti o dotáciu na zabezpečenie kontajnerových stojísk pred prístupom medveďa hnedého. Podporené budú projekty na nákup, výstavbu a zabezpečenie stojísk na komunálny odpad a kontajnerov, prípadne aj na zaobstaranie elektrických ohradníkov či iných foriem ohradenia alebo konštrukcií. Práve účinné preventívne opatrenia preukázateľne pomáhajú spolužitiu ľudí a veľkých šeliem. Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť je 200 tisíc eur, spolufinancovanie zo strany obcí je minimálne 5 ... Čítať viac


Nové povinnosti pri preprave druhotných palív na územie SR

25.07.2023

V súvislosti so zmenou právnej úpravy v oblasti ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva upozorňujeme, že od 1. júla 2023 je možná cezhraničná preprava/dovoz DRUHOTNÝCH PALÍV [2 písm. s) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a § 84 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch] na územie Slovenskej republiky iba so súhlasným písomným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa čl. 28 nariadenia č. 1013/2006 o preprave odpadu. Odosielateľ/vývozca druhotných palív je povinný pred vykonaním prepravy požiadať MŽP SR (notification@enviro.gov.sk) a príslušný orgán krajiny odoslania o uvedené písomné stanovisko. Čítať viac


Novým ministrom životného prostredia je Milan Chrenko, potvrdzuje odhodlanie pokračovať v prechode na zelenšie a zodpovednejšie Slovensko

16.05.2023

Ministerstvo životného prostredia SR v novovymenovanej úradníckej vláde Ľudovíta Ódora vedie Milan Chrenko. Nového ministra životného prostredia vymenovala do funkcie prezidentka Zuzana Čaputová 15. mája 2023. Ambíciou nového šéfa envirorezortu je zelená transformácia a prechod na zelenšie a zodpovednejšie Slovensko. Nový minister životného prostredia chce pokračovať v dobre rozbehnutých aktivitách, ktoré sa začali v envirorezorte v uplynulých rokoch. „Tam, kde sa po prvotných analýzach ukážu rezervy, sa budeme snažiť naštartovať ďalšie zmeny tak, aby ktokoľvek, kto príde po nás, našiel rezort v dobrom stave a mohol pokračovať v práci,“ zdôraznil minister Chrenko. Nový minister zároveň ... Čítať viac


Štát prevezme zodpovednosť za sanáciu gudronových jám v areáli Petrochema Dubová

03.05.2023

Vláda SR na dnešnom rokovaní určila Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) ako príslušné ministerstvo, ktoré prevezme zodpovednosť za časť sanácie environmentálnej záťaže v areáli Petrochema Dubová v časti skládok nebezpečných odpadov (tzv. gudrónové jamy). Na odstránenie záťaže sa využijú peniaze z Programu Slovensko. Celková alokácia na riešenie environmentálnych záťaží na obdobie 2021-2027 predstavuje viac ako 239 miliónov eur z Kohézneho fondu. Predložený materiál bol vypracovaný na základe rozhodnutia o určení povinnej osoby, vydaného Okresným úradom (OÚ) Banská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie, pre časť lokality, kde pôvodca zanikol a nebolo možné určiť ... Čítať viac


Stanovisko MŽP SR k výberu žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci 17. kola 16. výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP)

03.05.2023

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci 17. kola dlhodobej výzvy č. 16 (vyhlásenej MŽP 31.10.2016), ktorou Operačný program Kvalita životného prostredia podporuje opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, predložila pred viac ako rokom – okrem iných – aj spoločnosť REKO RECYCLING, spol. s r.o. (dňa 28.2.2022). Po dvoch doplneniach v rámci administratívneho posudzovania (16.5.2022 a 22.7.2022) žiadosť postúpila do procesu odborného hodnotenia, vykonávaného externými hodnotiteľmi. Týmto hodnotiteľom sa jednotlivé žiadosti o NFP prideľujú lósom. Takto sa postupovalo aj v prípade žiadosti REKO RECYCLING spol. s r.o Táto spoločnosť musela žiadosť dopĺňať aj v ... Čítať viac


Envirorezort zasiahol voči nezodpovednej organizácii zodpovednosti výrobcov

21.04.2023

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) tento týždeň rozhodlo o zrušení autorizácie udelenej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly (OZV) Recyklogroup. Urobilo tak pre neplnenie si povinností v oblasti zberu odpadu zo strany spomínanej spoločnosti. MŽP SR túto skutočnosť konštatovalo už v apríli 2021. Keďže sa situácia opakovala, odbor odpadového hospodárstva MŽP SR vydal rozhodnutie o zrušení autorizácie. K uvedeným skutočnostiam pribudlo aj zistenie o neplnení si finančných záväzkov voči niektorým zmluvným partnerom zo strany OZV. Spoločnosť Recyklogroup sa voči rozhodnutiu o zrušení autorizácie odvolala. Prípad bol preto postúpený odvolaciemu orgánu ministerstva, ktorým je ... Čítať viac


MŽP SR: Zdokonaľujeme zálohový systém

30.03.2023

Systém zálohovania PET fliaš a plechoviek, ktorý na Slovensku funguje 15 mesiacov, má nesporné pozitívne ekonomické a environmentálne dopady. Rovnako tak je ale dôležitá ústretovosť a prístupnosť systému zálohovania pre dôchodcov, hendikepovaných a zdravotne postihnutých občanov. Práve na túto tému sa uskutočnilo pracovné stretnutie, ktoré inicioval Dominik Drdul, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky na pôde Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) za účasti štátneho tajomníka MŽP SR Juraja Smatanu, Správcu zálohového systému, zástupcov Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Jednoty dôchodcov Slovenska, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a občianskych ... Čítať viac