Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Prihlasovanie na pozíciu riaditeľa Envirofondu predĺžené do 18. septembra

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca štátneho účelového fondu Environmentálny fond so sídlom v Bratislave predlžuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov lehotu na podávanie žiadostí o účasť na výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa Environmentálneho fondu o 10 pracovných dní, t.j. do 18.septembra 2020.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 18. septembra 2020 na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava (s označením na obálke VK R EF Bratislava). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení.

Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou. 

Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, č. t. +421 2 5956 2369