Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Usmernenie pre OZV a tretie osoby

Vážené organizácie zodpovednosti výrobcov a tretie osoby,
 
podľa § 135f zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) ste povinní prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva požiadať o registráciu Vami zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov do 31. decembra 2020.
Na základe uvedeného si Vás preto dovoľujeme požiadať o  zaslanie ohlasovaných údajov v štruktúre definovanej v priloženom xls súbore (struktura_importu_xls.xlsx [ 861.09 KB ], v zmysle priloženého návodu (Navod_na_vyplnanie_importu_OZV_3_osoby.docx [ 633.86 KB ]) v termíne do 31.01.2020 na adresu isoh@enviro.gov.sk.
Údaje je potrebné vyplniť za každý vyhradený prúd samostatne.
Štruktúra údajov v definovanej štruktúre je plne v súlade s Informačným systémom odpadového hospodárstva, v ktorom budú uchované a následne spracovávané.


Navyše informácií v návode by sme radi upresnili dve veci:
-           Čo sa týka identifikačných údajov o slovenských výrobcoch, tieto si systém importuje z verejne dostupného Registra právnických osôb (RPO) dostupného na adrese https://rpo.statistics.sk/rpo/#search.  Z tohto dôvodu subjekty, ktoré sú uvedené v RPO, môžu vyplniť iba správne IČO a správne vyplnený názov spoločnosti. Subjekty, ktoré sa nenachádzajú v RPO musia vyplniť všetky povinné údaje.
-           Formát súboru je XLS. Tento typ bol stanovený ako univerzálny. Pre OZV, ktoré zatupujú veľký počet výrobcov, a typ XLS nie je pre nich vhodný, môžu údaje zaslať v správne naformátovanom súbore typu CSV.
V prípade, že Vaša OZV už predmetný xls. súbor vyplnila korektne, žiadame Vás o informáciu, že Vaša povinnosť je už splnená.
 

Ďakujeme za spoluprácu.
 
Tím ISOH​