Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Odpovede na otázky súvisiace s odpadmi vzniknutými v rámci testovania na COVID – 19

1. Kto je pôvodcom odpadu?
A. Testovanie vykonávané u fyzických osôb - podnikateľov / právnických osôb / vo firmách
- pôvodcom odpadu je fyzická osoba - podnikateľ / právnická osoba / firma
B. Testovanie vykonávané v obciach
B.1. Testovanie vykonávané obcou (napr. prostredníctvom MOM, ktorú zriadila obec)
- pôvodcom odpadu je obec
B.2. Testovanie realizované uzavretím zmluvy s existujúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (napr. nemocnica alebo zriaďovateľ už existujúceho MOM)
- pôvodcom odpadu je tretia osoba/subjekt s ktorou / ktorým má obec uzavretú zmluvu v súlade s „Manuálom na testovanie COVID-19 pre obce – Zachráňme spolu životy“ , ktorý vydala Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ktorý bol distribuovaný na obce / mestá v Slovenskej republike (ďalej len „manuál“)

2. Pod aké katalógové číslo je potrebné zaradiť odpad?
- toto zaradenie sa vzťahuje na všetky subjekty uvedené v písmenách A a B
- odpad vzniknutý z testovania na COVID – 19 sa zaraďuje v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógové číslo 18 01 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (nebezpečný odpad). Je nutné dodržiavať princípy nakladania s odpadom a realizovať triedenie odpadu tak, aby sa odpad, ktorý je možné zaradiť medzi ostatný odpad nemiešal s odpadom katalógové číslo 18 01 03, a to v záujme predchádzania neodôvodnenému zvyšovaniu jeho množstva a zahlcovaniu zariadení, v ktorých má odpad byť zhodnotený/zneškodnený. Tento princíp je taktiež uvedený aj v bode 1.7. manuálu.

3. Je potrebné viesť evidenciu a podávať ohlásenie?
- táto povinnosť sa vzťahuje na všetky subjekty uvedené v písmenách A a B
- pôvodca odpadu je povinný v súlade s § 14 ods. 1 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) viesť a uchovávať evidenciu o vzniku odpadu a nakladaní s ním a v súlade s § 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.

4. Kto vypĺňa sprievodný list nebezpečného odpadu?
- táto povinnosť sa vzťahuje na všetky subjekty uvedené v písmenách A a B
- v súlade s § 26 zákona o odpadoch ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava nebezpečného odpadu, alebo ten, kto vykonáva prepravu nebezpečného odpadu sám prostredníctvom vlastnej dopravy vystupuje v polohe odosielateľa odpadu a je povinný plniť povinnosti ustanovené v § 26 zákona o odpadoch.

5. Aké súhlasy sú potrebné pre pôvodcu odpadu?
- táto povinnosť sa vzťahuje na všetky subjekty uvedené v písmenách A a B
- v prípade vzniku nebezpečného odpadu u pôvodcu v množstve väčšom ako 1 tona ročne je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie) o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu.

6. Zabezpečenie spôsobu ďalšieho nakladania s odpadmi vzniknutými v rámci testovania na COVID – 19
- odpady vniknuté v rámci testovania je potrebné odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch – t. j. osobe, ktorej bol udelený súhlas podľa § 97 zákona o odpadoch, registrácia podľa § 98 zákona o odpadoch, prípadne súhlas v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch (v znení zákona č. 9/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19) je možné odpad odovzdať aj osobe, ktorú Ministerstvo životného prostredia SR („dalej len „ministerstvo“) počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) poverí na prijatie nebezpečného odpadu v súvislosti s opatreniami počas krízovej situácie a ktorej bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.
- Ministerstvu je situácia ohľadne naplnenosti kapacít, ktoré slúžia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu zo zdravotníckej starostlivosti, známa a intenzívne hľadá spôsoby ohľadne zabezpečenia riešenia tohto problému. Dňa 28. januára 2021 schválila Národná rada SR zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (PT 411). Po nadobudnutí účinnosti tohto zákona bude môcť ministerstvo počas krízovej situácie poveriť prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorému bolo udelené integrované povolenie podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo súhlas podľa zákona o odpadoch na prijatie a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu v súvislosti s opatreniami počas krízovej situácie. V nadväznosti na uvedené poverenie môže pôvodca odpadu z testovania odovzdať tento odpad poverenému zariadeniu.

- O nových skutočnostiach v súvislosti s možnosťami zabezpečenia nakladania s odpadom vzniknutým pri testovaní na COVID - 19 bude ministerstvo informovať na svojom webovom sídle.