Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo: Stretnutie pracovných skupín

Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo je v plnom prúde. Projektový tím po zozbieraní a analýze všetkých stanovísk členov pracovných skupín rozhodne o prioritách cestovnej mapy a začne prípravu samotného dokumentu. Predpokladané ukončenie projektu je naplánované na prvý štvrťrok 2022.
Projektový tím sa pravidelne stretával s členmi pracovných skupín a diskutoval o smerovaní projektu. Tvoria ho pracovníci Ministerstva životného prostredia SR spolu s predstaviteľmi Európskej komisie a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Členmi pracovných skupín sú predstavitelia relevantných ministerstiev, samospráv, súkromného sektora, ale aj akademici a mimovládne organizácie.
Séria stretnutí sa zavŕšila vytýčením prioritných oblastí cestovnej mapy. Po predstavení makroekonomických a legislatívnych analýz Slovenska, pripravených OECD, účastníci vyjadrili svoj pohľad na sektorové a horizontálne priority cestovnej mapy. Návrhy na sektorové priority zahŕňali okrem iného bioodpad a potravinárstvo, plasty, textil, stavebníctvo a automobilový priemysel. Potenciálne horizontálne priority (oblasti aplikované na celý hodnotový reťazec) pokrývali udržateľnú výrobu a spotrebu, ekonomické nástroje, vzdelávanie, výskum a vývoj, a regionálnu spoluprácu a rozvoj.
Shardul Agrawala, vedúci oddelenia, OECD Environment Directorate, zdôraznil: ,,Dnešné stretnutie je zásadným krokom v tomto projekte, keďže sa bude zaoberať prioritami, na ktoré by sa cestovná mapa mala zamerať. Tým určí smerovanie projektu v jeho druhej fáze.”
Katarína Belobradová, generálna riaditeľka sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov Ministerstva životného prostredia SR, podčiarkla, že cieľom je zapojiť čo najširšiu skupinu aktérov a dať im priestor na predstavenie vlastných stanovísk: „Tieto stanoviská pomôžu na národnej úrovni pri príprave budúceho strategického dokumentu,”doplnila.

Mauro Sibila, projektový manažér, DG REFORM, ktorý zastupoval Európsku komisiu vyzdvihol, že projekt je v súlade s prioritami Európskej komisie: „Niekoľko členských štátov EÚ už na podobných projektoch pracuje (napríklad Česko a Maďarsko). Pre dosiahnutie úspešného výsledku je kľúčové spoločné úsilie všetkých aktérov.”

Projekt je financovaný Európskou úniou prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) a realizovaný OECD v spolupráci s generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM). SRSP poskytuje členským štátom EÚ technickú podporu na mieru pre návrh a realizáciu reforiem pre podporu rastu. Bol spustený v októbri 2020.