VÝZVA VÝROBCOM a DISTRIBÚTOROM nápojových obalov

na zaslanie žiadosti o uzavretie Zmluvy o plnení povinností so Správcom zálohového systému podľa zákona č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
Zo zákona č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje v platnom znení vyplýva výrobcom, ktorí uvádzajú na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch, a distribútorom, ktorí uskutočňujú distribúciu nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch, a ktorí majú zákonnú povinnosť registrovať sa ako odberné miesto, povinnosť požiadať Správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa tohto zákona, a to do 60 dní od doručenia oznámenia o začatí vykonávania činnosti Správcu.
Dňom oznámenia o začatí vykonávania činnosti Správcu je zverejnenie Tlačovej správy Správcu zálohového systému prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, a to 19. marec 2021.
Písomnú žiadosť o uzavretie Zmluvy so Správcom je možné zasielať na emailovú adresu: registracia@spravcazaloh.sk alebo korešpondenčnú adresu: Správca zálohového systému n.o., Ivanská cesta 30/B (Budova Aircraft), Bratislava 821 04.
Žiadosť s presnou identifikáciou žiadateľa a jeho emailovou aj korešpondenčnou adresou je potrebné doručiť Správcovi do 60 dní odo dňa uvedeného v tejto výzve, a to najneskôr do  18. mája 2021.
Viac informácií nájdete na www.spravcazaloh.sk
Správca zálohového systému n.o.
Ivanská cesta 30/B (Budova Aircraft)
Bratislava 821 04
info@spravcazaloh.sk
+421 232 224 200