Minister Budaj: Zabezpečenie odpadu vo Vysokých Tatrách prináša výsledky

Fungujúce preventívne opatrenia znižujú konfliktné situácie medveďa hnedého s človekom. V Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách sa v roku 2022 vďaka kvalitnému zabezpečeniu kontajnerových stojísk 32-násobne znížili hlásenia o výskyte medveďa oproti roku 2020, v meste Vysoké Tatry 11-násobne. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pokračuje v podpore systémových opatrení. Z eurofondov pribudne v okrese Poprad ďalších 116 zabezpečených kontajnerových stojísk, 113 zabezpečených nádob na komunálny odpad a 29 elektrických ohradníkov na zabezpečenie včelstiev. Posilní sa tiež Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR (Zásahový tím), vybavenie Správy Tatranského národného parku, zlepší sa aj komunikácia s verejnosťou. Informoval o tom dnes minister životného prostredia Ján Budaj.
Vysoké Tatry dlhé roky doplácali na problém s nedostatočne zabezpečeným komunálnym odpadom, ktorý slúžil ako zdroj potravy a lákadlo pre medvede. V meste Vysoké Tatry bolo v roku 2020 bez zabezpečenia 45 % komunálneho odpadu, ďalších približne 30 % bolo zabezpečených nedostatočne. V roku 2022 sa situácia zmenila k lepšiemu. Vhodne zabezpečených je v súčasnosti 43 % komunálneho odpadu. Opatrenia priniesli výsledky a vďaka kvalitnému zabezpečeniu komunálneho odpadu sa znížil výrazne počet hlásení s výskytom medveďa. Zásahový tím zaznamenal v roku 2020 v Starom Smokovci 128 hlásení. V roku 2022 iba 4 hlásenia. Situácia sa zlepšila aj v meste Vysoké Tatry, kde klesol počet hlásení z 202 v roku 2020 na 18 hlásení v roku 2022.
Podľa ministra Jána Budaja skúsenosti z Vysokých Tatier potvrdzujú celosvetový trend – preventívne opatrenia pomáhajú so skutočným riešením príčin, súvisiacich s konfliktnými situáciami divokých šeliem s človekom. „Účinné systémové a preventívne opatrenia znižujú prítomnosť odpadkových medveďov, ktorí si v minulosti navykli na ľahko dostupnú potravu. Skúsenosti z Vysokých Tatier zúročíme v ďalších v oblastiach Slovenska s výskytom veľkých šeliem,“ podčiarkol minister Budaj.
Experti zo Zásahového tímu zdôrazňujú potrebu pokračovať v preventívnych opatreniach. V ďalších oblastiach Slovenska výskyt medveďa ovplyvňujú aj zlé osevné plány.Problémové medvede tu získavajú potravu predovšetkým z kukuričných polí, ktoré sú častokrát umiestnené v podhorských oblastiach v dotyku s národnými parkami. „Zamerať sa treba predovšetkým na aplikáciu dlhodobých preventívnych opatrení, súvisiacich s účinnejšími osevnými postupmi, či nevhodne umiestnenými krmoviskami a vnadiskami poľovnej zveri,“ doplnil Michal Haring zo Zásahového tímu.
Z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bola schválená dotácia na projekt Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydlí. Žiadateľom je Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR). Súčasťou projektu sú preventívne opatrenia a tiež personálne a materiálové posilnenie Zásahového tímu pre medveďa hnedého ŠOP SR. Preventívne opatrenia spočívajú predovšetkým vo vybudovaní 116 kontajnerových zabezpečených stojísk komunálneho odpadu, 113 zabezpečených nádob na komunálny odpad pred medveďom hnedým a 29 elektrických ohradníkov na zabezpečenie včelstiev. Zásahový tím sa posilní o 9 členov, ktorých úlohou bude tiež mapovať ďalšie problémové lokality s výskytom medveďa a navrhovať vhodné riešenia. Vznikne tretí tím Zásahového tímu Západ so sídlom v Martine. Zlepší sa tiež materiálové vybavenie zamestnancov Správy TANAPu, ktorí budú dohliadať na funkčnosť zabezpečenia odpadu.
Súčasťou prevencie je tiež osveta obyvateľov podhorských oblastí a turistov. Verejnosť má k dispozícii webový portál omedvedoch.sk, ktorý sa venuje životu medveďov a informáciám o tom, ako včas spozorovať a zareagovať na blízkosť medveďa. Webový portál poukazuje na témy spolužitia človeka s medveďom a má vzdelávať verejnosť o prevencii a správnych postupoch v prípade, že hrozí konfrontácia s medveďom. Webová stránka je financovaná z prostriedkov OP KŽP v rámci projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“.