Stanovisko MŽP SR k výberu žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci 17. kola 16. výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP)

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci 17. kola dlhodobej výzvy č. 16 (vyhlásenej MŽP 31.10.2016), ktorou Operačný program Kvalita životného prostredia podporuje opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, predložila pred viac ako rokom – okrem iných – aj spoločnosť REKO RECYCLING, spol. s r.o. (dňa 28.2.2022).
Po dvoch doplneniach v rámci administratívneho posudzovania (16.5.2022 a 22.7.2022) žiadosť postúpila do procesu odborného hodnotenia, vykonávaného externými hodnotiteľmi. Týmto hodnotiteľom sa jednotlivé žiadosti o NFP prideľujú lósom. Takto sa postupovalo aj v prípade žiadosti REKO RECYCLING spol. s r.o Táto spoločnosť musela žiadosť dopĺňať aj v procese odborného hodnotenia (urobila tak 28.9.2022 a 28.10.2022). Odborné hodnotenia žiadosti spoločnosti REKO RECYCLING, spol. s r.o, boli, po doplneniach, ukončené dňa 11.11.2022.
Vedenie Sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR konštatovalo, že pri žiadosti spoločnosti REKO RECYCLING, spol. s r.o, prebehlo hodnotenie v súlade pravidlami EÚ
pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP).
Rozhodnutie o schválení NFP vydalo ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) dňa 15.11.2022. Na základe toho začala so žiadateľom o NFP pracovať Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá s ním podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP (20.12.2022). Týmto podpisom ale ešte nedošlo ku uvoľneniu financií v prospech spoločnosti REKO RECYCLING, spol. s r.o. . Tejto spoločnosti neboli k dnešnému dňu uvoľnené žiadne finančné prostriedky.
Pred prvou platbou ešte SAŽP skúma – ako je to aj v prípade každej platby, aj v prípade spoločnosti REKO RECYCLING, spol. s r.o., - aj riziká, napr. súvisiaceho s konečným užívateľom výhod. Skúmanie sa realizuje prostredníctvom európskeho systému ARACHNE (jednotný systém na kontrolu miery rizikovosti projektu z pohľadu rôznych faktorov, napr. aj z hľadiska prepojenia fyzických a právnických osôb). Systém prideľovania nenávratných finančných prostriedkov z OPKŽP he nastavený tak, aby SAŽP pred odoslaním financií identifikovala riziká spoločnosti, aby sa zabránilo neoprávnenému vyplateniu finančných prostriedkov z fondov EÚ.
V kompetencii poskytovateľa prostriedkov je identifikovať systémom ARACHNE aj možný konflikt záujmov. Zistené skutočnosti oznámi MŽP orgánom, alebo inštitúciám, v ktorých kompetencii je kontrola využívania OPKŽP. Na území SR je takýmto orgánom Centrálny koordinačný orgán (MIRRI SR), na pôde EÚ je ním DG REGIO, tzn. generálne riaditeľstvo Európskej komisie
pre regionálnu a mestskú politiku. MŽP sa pred uskutočnením platby obráti na tieto kontrolné orgány a o výsledku bude informovať verejnosť.
Keďže opozícia spochybňuje vylúčenie väčšiny uchádzačov a NFP, minister životného prostredia rozhodol, že priebeh administratívneho a odborného posudzovania žiadateľov o NFP, ktorí sa prihlásili v 17. kole 16. výzvy OPKŽP, podporujúcej opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, bude podrobený auditu. Je faktom, že z ôsmich žiadateľov o NFP neprešli administratívnym hodnotením traja žiadatelia (dvaja nepredložili na výzvu o doplnenie požadované dokumenty, jeden síce predložil, ale po lehote). Piati žiadatelia postúpili do  odborného hodnotenia. Z piatich projektov ale štyri neprešli odborným hodnotením. Z nich neboli tri projekty v súlade s Intervenčnou stratégiou OPKŽP (vychádzajúcou z Programu odpadového hospodárstva platných pre roky 2021-25). Jeden nedosiahol v procese odborného hodnotenia minimálnu hranicu bodovaných hodnotiacich kritérií , nastavenú pre 17.kolo 16 výzvy OPKŽP, zamerané na „opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov“.
Jeden projekt, predložený spoločnosťou REKO RECYCLING, spol. s r.o., splnil všetky administratívne požiadavky a pri odbornom hodnotení dosiahol viac než minimálnu hranicu bodového ohodnotenia.
MŽP SR konštatuje, že fakt, že nakoniec zmluvu mohol po skončení 17. kola 16.výzvy OPKŽP podpísať iba jeden z ôsmich žiadateľov, nebolo dôsledkom ich súťaže, pretože na toto kolo mohla byť z OPKŽP čerpaná suma 41,49 mil. eur. Táto suma vysoko presahuje požiadavky uvedené v projektoch všetkých ôsmych žiadateľov. Uspieť teda mohli všetci žiadatelia o NFP, stačilo, aby predložili potrebné doklady, poskytli požadované informácie a splnili podmienky poskytnutia príspevku, stanovené vo výzve.
MŽP SR napriek tomu nechá vnútorným auditom preveriť postup pri tomto kole 16. výzvy OPKŽP a o kontrolu požiada aj orgán auditu eurofondov na MF SR. MŽP SR po nastúpení nového vedenia začalo odstraňovať všetky korupčné riziká, ktoré sa často spájali aj s eurofondami. Preto nepripustí pochybnosti o zákonnosti postupu pri rozhodovaní o eurofondoch. Celý postup žiadosti spoločnosti REKO RECYCLING, spol. s r.o, o NFP bude dôkladne preverený a verejnosť bude o výsledku informovaná.