Nové povinnosti pri preprave druhotných palív na územie SR

V súvislosti so zmenou právnej úpravy v oblasti ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva upozorňujeme, že od 1. júla 2023 je možná cezhraničná preprava/dovoz DRUHOTNÝCH PALÍV [2 písm. s) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a § 84 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch] na územie Slovenskej republiky iba so súhlasným písomným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa čl. 28 nariadenia č. 1013/2006 o preprave odpadu.

Odosielateľ/vývozca druhotných palív je povinný pred vykonaním prepravy požiadať MŽP SR (notification@enviro.gov.sk) a príslušný orgán krajiny odoslania o uvedené písomné stanovisko.