Obce môžu získať až 200 tisíc eur na zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým

Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Environmentálneho fondu poskytuje dotácie obciam na preventívne opatrenia proti škodám spôsobeným medveďom hnedým. Do 16. augusta 2023 Environmentálny fond prijíma žiadosti o dotáciu na zabezpečenie kontajnerových stojísk pred prístupom medveďa hnedého. Podporené budú projekty na nákup, výstavbu a zabezpečenie stojísk na komunálny odpad a kontajnerov, prípadne aj na zaobstaranie elektrických ohradníkov či iných foriem ohradenia alebo konštrukcií. Práve účinné preventívne opatrenia preukázateľne pomáhajú spolužitiu ľudí a veľkých šeliem.

Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť je 200 tisíc eur, spolufinancovanie zo strany obcí je minimálne 5 % z oprávnených nákladov. Samosprávy však môžu na spolufinancovanie využiť výhodný úver z Environmentálneho fondu. Výskyt medveďa v oblastiach realizácie projektu a vhodnosť technického riešenia zabezpečenia kontajnerových stojísk musí byť potvrdený zásahovým tímom. Podrobnejšie informácie sú uvedené na webe Environmentálneho fondu.
V minulom roku dostal Environmentálny fond 7 žiadostí o dotačnú podporu na zabezpečenie kontajnerových stojísk, podporené boli všetky žiadosti v celkovej sume takmer 290 tisíc eur.
Príkladom fungujúcich preventívnych opatrení sú Vysoké Tatry, ktoré dlhé roky doplácali na problém s nedostatočne zabezpečeným komunálnym odpadom. Práve ten slúžil ako zdroj potravy a lákadlo pre medvede. Vďaka kvalitnému zabezpečeniu kontajnerových stojísk v Tatrách klesol počet hlásení o výskyte medveďa hnedého až 11-násobne, z pôvodných 202 v roku 2020 na 18 v roku 2022. Ešte výraznejší pokles nastal v Starom Smokovci, kde sa počet hlásení o výskyte medveďa hnedého znížil 32-násobne, zo 128 hlásení v roku 2020 na 4 hlásenia v roku 2022.
Férovému vyplácaniu náhrad pre chovateľov, ktorým chránené druhy spôsobili škody na hospodárskych zvieratách, pomáhajú efektívnejšie pravidlá vo vykonávacej vyhláške k zákonu o ochrane prírody a krajiny (vyhláška č. 170/2021 Z. z.). Napríklad povinnou prílohou žiadosti už nie je doklad o vlastníckom práve k majetku – zvieraťu, na ktorom bola spôsobená škoda, ani potvrdenie veterinárneho lekára o príčine úhynu zvieraťa v majetku poškodeného. Cieľom týchto zmien je odbúrať administratívnu záťaž a zefektívniť poskytovanie týchto náhrad.
Pomoc chovateľom hospodárskych zvierat poskytuje tiež zásahový tím, ktorý im zapožičiava elektrické ohradníky, pomáha im s ich inštaláciou, komunikuje s nimi, edukuje ich, čím sa snaží ukázať, že účinné zabezpečenie má zmysel a prináša výsledky.
Priamu finančnú podporu chovateľom hospodárskych zvierat na budovanie elektrických oplôtkov či kúpu a starostlivosť o pastierskych psov poskytuje Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), patriaca pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.