ŠKOLENIE NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE 2024

Odborná príprava pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizované spracovateľské činnosti alebo osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti (§ 95 alebo 100 zákona č. 79/2015 o odpadoch) sa bude konať v marci 2024. V  prípade záujmu je potrebné bezodkladne zaslať žiadosť o odbornú prípravu a overenie (t. j. skúšku) príslušnej odbornej spôsobilosti poštou alebo do elektronickej schránky MŽP SR alebo e-mailom na dasa.uhliarova@enviro.gov.sk.
Náležitosti žiadosti sa nachádzajú v § 44 alebo 51 vyhlášky č. 371/2015. Záujemca musí spĺňať požiadavku na výšku vzdelania a dĺžku praxe podľa § 95 ods. 2 alebo § 100 ods. 3 zákona č. 79/2015 o odpadoch.