Medzinárodný týždeň povedomia o komposte

V dňoch 5. – 11. mája prebieha Medzinárodný týždeň povedomia o komposte (International Compost Awareness Week). Tohtoročnou témou je: Kompost...Majster prírody v oblasti klímy.
Najhorším spôsobom nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom je jeho skládkovanie. Pri skládkovaní vzniká skládkový plyn, ktorého najvýznamnejšou zložkou je metán. Metán je z hľadiska globálneho otepľovania 21x horší ako oxid uhličitý. V Slovenskej republike sa v roku 2022 skládkovalo 1 021 584 ton komunálnych odpadov. Biologicky rozložiteľné odpady sú hmotnostne najvýznamnejšou zložkou zmesových komunálnych odpadov v čiernej nádobe. V závislosti od miestnych podmienok je v ňom zastúpený 30 až 60 % - ným podielom.
Kompostovanie je jednou z najlepších dostupných možností na zníženie množstva skládkovaného biologicky rozložiteľného odpadu. Je to proces, ktorým zabezpečujeme aeróbny rozklad biologicky rozložiteľného odpadu, to znamená za prístupu vzduchu. Kompostovanie (priemyselné aj domáce) neprispieva len k znižovaniu emisií metánu, ale aj oxidu uhličitého a iných emisií znečisťujúcich látok, ktoré vznikajú pri skládkovaní a spaľovaní odpadu v spaľovniach a pri domácom spaľovaní. Aby bolo možné biologicky rozložiteľné odpady skompostovať a pripraviť kvalitný kompost, je potrebné oddeliť biologicky rozložiteľné odpady od iného odpadu už v domácnosti, teda vložiť ho do hnedej nádoby, ktorá je určená na zber biologicky rozložiteľného odpadu alebo umiestniť do domáceho kompostéra.
Výhody aplikácie kompostu na pôdu:
1. Znižuje úbytok pôdy
Kvalitný kompost a zdravá pôda hospodária s pôdnou vlahou niekoľkonásobne účinnejšie ako pôda degradovaná

2. Stabilizuje štruktúru pôdy
Kompostom dokážeme dodať degradovanej pôde huby, ktoré ju doslova nafúknu. Až 50 % objemu pôdy potom môže tvoriť vzduch alebo voda.

3. Zvyšuje kapacitu na zadržiavanie vody
Dobre štruktúrovaná pôda a pôdny humus vytvárajú z pôdy špongiu, ktorá bez problému zadrží aj vody výdatných zrážok

4. Zvyšuje potenciál ukladania živín
Pôdny humus viaže prebytočné živiny aj funkčné organické molekuly, napr. enzýmy, ktoré sú odložené v pôdnej „špajzi“ až do momentu ich potreby.

5. Zlepšuje reguláciu teploty pôdy
Zdravá pôda s pokryvom rastlín dokáže prostredníctvom odparovania a zrážania vzdušnej vlahy regulovať teplotu.

6. Pomáha viazať uhlík
Pôdny život v rovnováhe s potrebami rastliny zvyšuje výkon fotosyntézy a množstvo uhlíka, ktorým rastlina posiela slnečnú energiu cez korene do pôdy.

7. Zvyšuje pôdnu aktivitu
Kvalitný kompost funguje ako biologický aktivátor pôdy, ktorý pôdu očkuje (inokuluje) prospešným pôdnym mikrobiómom.

8. Uľahčuje kultiváciu pôdy
Pri dobre štrukturovanej pôde klesá potreba mechanických zásahov vrátane spotreby pohonných hmôt pri práci s pôdou.

Viac informácií o kompostovaní sa dozviete v letákoch MŽP SR:
https://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/kompostovanie.pdf

https://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/komunitne-kompostovanie.pdf
a na stránke www.komp-as.sk.