Medzirezortné pripomienkové konanie - Návrh vyhlášky MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 23.11.2022 spustilo medzirezortné pripomienkové konanie návrhu vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Materiál je možné pripomienkovať do 13.12.2022, a je dostupný na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/791