Kto je povinný podávať ohlásenie ?
- Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne
- Organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory (kumulatívne za všetkých zastúpených výrobcov)
- Tretia osoba (kumulatívne za všetkých zastúpených výrobcov)
- Výrobca batérií a akumulátorov podľa § 27 ods. 7 zákona (automobilových a/alebo priemyselných)

Kto ohlásenie nepodáva ?
- Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý si plní vyhradené povinnosti prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov
- Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý si vyhradené povinnosti plní prostredníctvom tretej osoby

Termín a rozsah ohlásenia:
- Ohlásenie sa podáva raz ročne za celý kalendárny rok
- Ohlásenie sa podáva do 28. februára nasledujúceho roka
 
Skôr než začnete:
V procese od vás budeme požadovať nasledovné informácie:
- Zodpovednú osobu a jej kontaktné údaje
- Údaje o batériách a akumulátoroch uvedených na trh SR
- Údaje o zbere, spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov
- Údaje o zbere použitých prenosných batérií a akumulátorov
- Údaje o spracovaní použitých prenosných batérií a akumulátorov
- Údaje o recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov
 
Nevyhnuté podmienky pre podanie ohlásenia
- Organizácia, ktorú zastupujete, musí byť registrovaná v registri výrobcov batérií a akumulátorov na Ministerstve životného prostredia SR, alebo zastupujete organizáciu zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory alebo zastupujete tretiu osobu podľa § 44 ods. 1 zákona o odpadoch.
- Pri registrácii je Vaša osoba uvedená ako kontaktná osoba výrobcu, resp. organizácie zodpovednosti výrobcov.

Legislatíva:
Vyhláška 366/2015, § 13 Evidencia a Ohlásenie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi, ods. 4:
(4) Ohlásenie o údajoch z evidencie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.

Prihlásiť