Kto je povinný podávať ohlásenie ?
- Výrobca elektrozariadení, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne
- Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia (kumulatívne za všetkých zastúpených výrobcov)
- Výrobca elektrozariadení podľa § 27 ods. 7 zákona

Kto ohlásenie nepodáva ?
- Výrobca elektrozariadenia, ktorý si plní vyhradené povinnosti prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov

Termín a rozsah ohlásenia:
- Ohlásenie sa podáva raz ročne za celý kalendárny rok
- Ohlásenie sa podáva do 28. februára nasledujúceho roka
 
Skôr než začnete:
V procese od vás budeme požadovať nasledovné informácie:
- Zodpovednú osobu a jej kontaktné údaje
- Údaje o množstvách kategórií elektrozariadení uvedených na trh v SR
- Údaje o množstvách kategórií zozbieraných elektroodpadov
- Údaje o množstvách kategórií spracovaných elektroodpadov
- Údaje o miere zhodnotenia a recyklácie po kategóriách elektrozariadení
 
Nevyhnuté podmienky pre podanie ohlásenia:
- Organizácia, ktorú zastupujete, musí byť registrovaná v registri výrobcov elektrozariadení na Ministerstve životného prostredia, alebo zastupujete organizáciu zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia.
- Pri registrácii je Vaša osoba uvedená ako kontaktná osoba výrobcu, resp. organizácie zodpovednosti výrobcov.

Legislatíva:
Vyhláška 366/2015, § 14 Evidencia a Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom, ods. 4:
(4) Ohlásenie o údajoch z evidencie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.

Prihlásiť