Kto je povinný podávať ohlásenie ?
Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov

Termín ohlásenia:
- Ohlásenie sa podáva raz ročne za celý kalendárny rok
- Ohlásenie sa podáva do 31. januára  nasledujúceho roka

Skôr než začnete:
V procese od Vás budeme požadovať nasledovné informácie:
- Zodpovednú osobu a jej kontaktné údaje
- Údaje o zbere, spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov
- Údaje o spracovaní použitých prenosných batérií a akumulátorov
- Údaje o recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov

Nevyhnuté podmienky pre podanie ohlásenia
- Pri registrácii je Vaša osoba uvedená ako kontaktná osoba spracovateľa použitých batérií a akumulátorov.

Legislatíva:
Vyhláška 366/2015, § 19 Evidencia a Ohlásenie o spracovaní a recyklácii použitých  batérií a akumulátorv, ods. 2:

Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov podáva za obdobie kalendárneho roka spracovateľ použitých batérií a akumulátorov ministerstvu, výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácii zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretej osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.14 úvodnej tabuľke a tabuľkách II., IV. a V., do 31. januára nasledujúceho roka.

Prihlásiť