slúži na podanie elektronickej žiadosti v neštrukturovanej forme, ktorou je možné podať nasledujúce typy žiadostí:

Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov

Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov

Kto je povinný žiadať o udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov?
Fyzická osoba – podnikateľ / právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať skládku odpadov.

Termín pre podanie žiadosti o udelenie súhlasu:
Pred zahájením prevádzky skládky odpadov.

Poplatky:
Poplatok za vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu vo výške 11 Eur.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:
- identifikačné údaje žiadateľa (fyzickej osoby – podnikateľa / právnickej osoby)
- sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
- identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,
- zoznam druhov a množstiev odpadov, ktoré majú byť na skládke odpadov uložené, 
- navrhovanú kapacitu skládky odpadov,
- charakteristiku územia skládky odpadov vrátane hydrogeologických a inžinierskogeologických charakteristík,
- navrhované metódy na zabezpečenie eliminácie negatívnych vplyvov zo skládkovania na životné prostredie a ľudské zdravie,
- navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitorovania a kontroly skládky odpadov počas jej prevádzky,
- projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov a monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí,
- doklad o zriadení osobitného účtu podľa § 24 ods. 4 zákona na náklady spojené s uzatvorením, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky odpadov,
- doklad o poistení skládky odpadov proti nepredvídaným udalostiam, ak je také poistenie uzavreté.

Prílohou žiadosti je aj:
- záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,
- zmluva na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý sa v zariadení zhodnocuje alebo zneškodňuje, ak predmetom žiadosti nie je konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu.

Zmena/predĺženie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov

Žiadosť o zmenu/predĺžnie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov

Kto je povinný žiadať o zmenu/predĺženie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov?
Držiteľ súhlasu.

Termín pre podanie žiadosti o zmenu/predĺženie súhlasu:
Žiadosť musí byť doručená príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva pred zmenou skutočností, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie rozhodnutia. V prípade predĺženia platnosti súhlasu musí byť žiadosť doručená príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Poplatky:
Poplatok za vydanie rozhodnutia vo výške 4 Eur.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:
- identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,
- zoznam druhov odpadov, ktoré majú byť na skládke odpadov uložené a jeho celkové množstvo,
- zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
- údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
- dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob prevádzkovania skládky odpadov.
 

Súhlas na uzavretie skládky odpadov

Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie

Kto je povinný žiadať o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie?
Držiteľ súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov.

Termín pre podanie žiadosti o udelenie súhlasu:
Pred uzavretím skládky odpadov alebo jej časti, vykonaním jej rekultivácie a jej následného monitorovanie

Poplatky:
Poplatok za vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu vo výške 11 Eur.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:
- identifikačné údaje žiadateľa (fyzickej osoby – podnikateľa / právnickej osoby)
- sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
- vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho monitorovania skládky odpadov,
- aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov vrátane jej monitorovania

Zmena súhlasu na uzavretie skládky odpadov

Žiadosť o zmenu/predĺženie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie

Kto je povinný žiadať o zmenu/predĺženie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie?
V prípade zmeny držiteľ súhlasu. Uvedený súhlas sa nepredlžuje.

Termín pre podanie žiadosti o zmenu súhlasu:
Žiadosť musí byť doručená príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Poplatky:
Poplatok za vydanie rozhodnutia vo výške 4 Eur.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:
- identifikačné údaje žiadateľa,
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa nakladá,
- zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
- údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
- dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob nakladania s odpadmi.

Prílohou žiadosti je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa vykonáva činnosť v čase podania žiadosti.

Súhlas na prevádzkovanie úložiska trvalého alebo dočasného uskladnenia odpadovej ortuti

Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie úložiska trvalého alebo dočasného uskladnenia odpadovej ortuti

Kto je povinný žiadať o udelenie súhlasu?
Fyzická osoba – podnikateľ / právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať úložisko pre uskladnenie ortuti alebo odpadovej ortuti.

Termín pre podanie žiadosti o udelenie súhlasu:
Pred zahájením prevádzky dočasného uskladnenia ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.

Poplatky:
Poplatok za vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu vo výške 11 Eur.

Skôr než začnete:
V procese vyplnenia žiadosti budeme od Vás požadovať nasledovné údaje:

- identifikačné údaje žiadateľa (právnickej osoby / fyzickej osoby – podnikateľa),
- sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
- miesto úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
- navrhovanú kapacitu úložiska,
- charakteristiku územia vrátane hydrogeologických a inžinierskogeologických charakteristík,
- navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie vplyvu na životné prostredie a na vhodné zaobchádzanie s ortuťou,
- navrhované opatrenia na zabránenie prieniku odpadovej ortuti do povrchových vôd a na zabránenie prieniku ortuti do pôdy, podzemných vôd a do ovzdušia, opis umelých bariér alebo prírodných bariér, ktoré zamedzia úniku emisií odpadovej ortuti do životného prostredia,
- navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitorovania a kontroly úložiska vrátane kontroly kontajnerov počas jeho prevádzky,
- protipožiarne opatrenia,
- technickú dokumentáciu úložiska,
- spôsob uzavretia a rekultivácie úložiska,
- preukázanie zriadenia osobitného účtu podľa § 24 ods. 18 zákona o odpadoch,
- preukázanie poistenia.

Prílohou žiadosti je:
- záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,
- zmluva na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý sa v zariadení zhodnocuje alebo zneškodňuje, ak predmetom žiadosti nie je konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu.
 

Zmena súhlas na prevádzkovanie úložiska trvalého alebo dočasného uskladnenia odpadovej ortuti

Žiadosť o zmenu/predĺženie súhlasu na prevádzkovanie úložiska trvalého alebo dočasného uskladnenia odpadovej ortuti

Kto je povinný žiadať o zmenu/predĺženie súhlasu?
Držiteľ súhlasu.

Termín pre podanie žiadosti o zmenu/predĺženie súhlasu:
Pri zmene súhlasu ešte pred zmenou skutočností, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie rozhodnutia. V prípade predĺženia platnosti súhlasu najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Poplatky:
Poplatok za vydanie rozhodnutia vo výške 4 Eur.

Skôr než začnete:
V procese vyplnenia žiadosti budeme od Vás požadovať nasledovné údaje:

- identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,
-určenie odpadovej ortuti, ktorá môže byť na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti uskladnená, a množstvo odpadovej ortuti, ktoré môže byť na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti uskladnené,
- zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
- údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
- dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob prevádzkovania úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.
 

Súhlas na uzavretie úložiska trvalého alebo dočasného uskladnenia odpadovej ortuti

Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie úložiska trvalého alebo dočasného uskladnenia odpadovej ortuti vrátene jeho rekultivácie a následné monitorovanie

Kto je povinný žiadať o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov?
Fyzická osoba – podnikateľ / právnická osoba, ktorá chce uzavrieť úložisko pre uskladnenie ortuti alebo odpadovej ortuti

Termín pre podanie žiadosti o udelenie súhlasu:
Pred uzavretím úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.

Poplatky:
Poplatok za vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu vo výške 11 Eur.

Skôr než začnete:
V procese vyplnenia žiadosti budeme od Vás požadovať nasledovné údaje:

- identifikačné údaje žiadateľa (právnickej osoby / fyzickej osoby – podnikateľa),
- sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
- vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho monitorovania úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
- aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti a následnej starostlivosti o úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vrátane jeho monitorovania.
 

Súhlas na uzavretie úložiska trvalého alebo dočasného uskladnenia odpadovej ortuti

Žiadosť o udelenie/zmenu súhlasu na uzavretie úložiska trvalého alebo dočasného uskladnenia odpadovej ortuti vrátene jeho rekultivácie a následné monitorovanie

Kto je povinný žiadať o zmenu súhlasu?
Držiteľ súhlasu.

Termín pre podanie žiadosti o zmenu súhlasu:
Pri zmene súhlasu ešte pred zmenou skutočností, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie rozhodnutia.

Poplatky:
Poplatok za vydanie rozhodnutia vo výške 4 Eur.

Skôr než začnete:
V procese vyplnenia žiadosti budeme od Vás požadovať nasledovné údaje:

- identifikačné údaje žiadateľa,
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa nakladá,
- zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
- údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
- dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob nakladania s odpadmi.

Prílohou žiadosti je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa vykonáva činnosť v čase podania žiadosti.
 

Súhlas na dekontamináciu

Žiadosť o udelenie súhlasu na dekontamináciu

Kto je povinný žiadať o udelenie súhlasu na dekontamináciu?
Fyzická osoba – podnikateľ / právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať zariadenie na dekontamináciu.

Termín pre podanie žiadosti o udelenie súhlasu:
Pred zahájením prevádzkovania zariadenia na dekontamináciu.

Poplatky:
Poplatok za vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu vo výške 11 Eur.

Skôr než začnete:
V procese vyplnenia žiadosti budeme od Vás požadovať nasledovné údaje:

- identifikačné údaje žiadateľa (právnickej osoby / fyzickej osoby - podnikateľa),
- určenie miesta dekontaminácie,
- opis spôsobu dekontaminácie a preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu dekontaminácie,
- typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,
- opatrenia pre prípad havárie,
- iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
 

Zmena súhlasu na dekontamináciu

Žiadosť o zmenu/predĺženie súhlasu na dekontamináciu

Kto je povinný žiadať o zmenu/predĺženie súhlasu na dekontamináciu?
Držiteľ súhlasu.

Termín pre podanie žiadosti o zmenu/predĺženie súhlasu:
Žiadosť musí byť doručená príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Poplatky:
Poplatok za vydanie rozhodnutia vo výške 4 Eur.

Skôr než začnete:
V procese vyplnenia žiadosti budeme od Vás požadovať nasledovné údaje:

- identifikačné údaje žiadateľa (právnickej osoby / fyzickej osoby - podnikateľa),
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa nakladá,
- zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
- údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
- dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob nakladania s odpadmi.

Prílohou žiadosti je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa vykonáva činnosť v čase podania žiadosti.
 

Súhlas na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého

Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého

Kto je povinný žiadať o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého?
Prevádzkovateľ zariadenia (fyzická osoba – podnikateľ / právnická osoba), ktorý má udelený súhlas na nasledujúce činnosti zneškodňovania:
a) skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 podľa položky D15,
b) činnosť D1,
c) činnosť D3; zneškodňovaním odpadu z výroby oxidu titaničitého je aj jeho zber vrátane triedenia, preprava a úprava vrátane úpravy potrebnej na jeho opätovné využitie, zhodnocovanie a recykláciu.

Termín pre podanie žiadosti o udelenie súhlasu:
Pred zahájením prevádzkovania zariadenia na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého.

Poplatky:
Poplatok za vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu vo výške 11 Eur.

Skôr než začnete:
V procese vyplnenia žiadosti budeme od Vás požadovať nasledovné údaje:

- identifikačné údaje žiadateľa (právnickej osoby / fyzickej osoby - podnikateľa),
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
- zoznam vykonávaných činností podľa 
prílohy č. 1 a 2 zákona,
- opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia prepravy odpadov,
- charakteristiku a zloženie látok, najmä celkové množstvo a priemerné zloženie ukladaných látok za rok, formu, fyzikálne, chemické, biochemické a biologické vlastnosti, toxicitu, fyzikálnu, chemickú a biologickú stálosť, akumuláciu a biotransformáciu v biologických materiáloch alebo sedimentoch, náchylnosť na fyzikálne, chemické a biologické zmeny a interakciu v príslušnom prostredí s inými organickými a anorganickými materiálmi, pravdepodobnosť vzniku porúch alebo iných zmien znižujúcich predajnosť zdrojov,
- charakteristiku miesta ukladania alebo vypúšťania a metód zneškodňovania, najmä polohu, mieru zneškodňovania za určité obdobie, metódy balenia a bezpečnostného balenia, ak nejaké sú, počiatočné zriedenie dosiahnuté navrhnutou metódou vypúšťania, konkrétne rýchlosť lode, rozptylovú charakteristiku, charakteristiku vody, charakteristiku dna, existenciu vplyvov ostatných miest ukladania alebo vypúšťania nachádzajúcich sa v príslušnej oblasti,
- charakteristiku miesta skládky odpadov, uskladnenia alebo hĺbkovej injektáže a metód zneškodňovania, najmä geografickú situáciu, charakteristiku priľahlých oblastí, metódy balenia a bezpečnostného balenia, ak nejaké sú, charakteristiku metód ukladania na skládku odpadov, skladovania a hĺbkovej injektáže vrátane hodnotenia bezpečnostných opatrení na zabránenie znečisťovania vôd, pôdy a atmosféry.

Prílohou žiadosti je:
- záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,
- zmluva na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý sa v zariadení zhodnocuje alebo zneškodňuje, ak predmetom žiadosti nie je konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu.

Súhlas na zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou D1 alebo činnosťou D3 možno vydať, len ak odpad nemôže byť zneškodnený vhodnejším spôsobom, hodnotenie vplyvu na životné prostredie preukázalo, že zneškodňovanie nebude mať žiaden okamžitý ani neskorší škodlivý vplyv na podzemné vody, pôdu a ovzdušie, a zneškodňovanie nebude mať škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny a živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu alebo iné oprávnené využívanie dotknutého územia.
 

Zmena súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého

Žiadosť o zmenu/predĺženie súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého

Kto je povinný žiadať o zmenu/predĺženie súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého?
Držiteľ súhlasu.

Termín pre podanie žiadosti o zmenu/predĺženie súhlasu:
Žiadosť musí byť doručená príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva pred zmenou skutočností, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie rozhodnutia. V prípade predĺženia musí byť žiadosť doručená príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Poplatky:
Poplatok za vydanie rozhodnutia vo výške 4 Eur.

Skôr než začnete:
V procese vyplnenia žiadosti budeme od Vás požadovať nasledovné údaje:

- identifikačné údaje žiadateľa (právnickej osoby / fyzickej osoby - podnikateľa),
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa nakladá,
- zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
- údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
- dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob nakladania s odpadmi,
- údaj o množstve odpadov, s ktorými sa nakladalo v zariadení na recykláciu lodí počas platnosti predchádzajúceho súhlasu.

Prílohou žiadosti je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa vykonáva činnosť v čase podania žiadosti.
 

Súhlas na zneškodňovanie PCB alebo zariadení obsahujúcich PCB

Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie PCB alebo zariadení obsahujúcich PCB

Kto je povinný žiadať o udelenie súhlasu na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly?
Prevádzkovateľ zariadenia (fyzická osoba – podnikateľ / právnická osoba)na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly.

Termín pre podanie žiadosti o udelenie súhlasu:
Pred zahájením prevádzkovania zariadenia na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly.

Poplatky:
Poplatok za vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu vo výške 11 Eur.

Skôr než začnete:
V procese vyplnenia žiadosti budeme od Vás požadovať nasledovné údaje:

- identifikačné údaje žiadateľa (právnickej osoby / fyzickej osoby - podnikateľa),
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
- rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
- zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zákona,
- opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia prepravy odpadov,
- technické údaje o zariadení,
- spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
- typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú zneškodňovať.

Prílohou žiadosti je:
- záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,
- zmluva na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý sa v zariadení zhodnocuje alebo zneškodňuje, ak predmetom žiadosti nie je konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu.
 

Zmena súhlas na zneškodňovanie PCB alebo zariadení obsahujúcich PCB

Žiadosť o zmenu/predĺženie súhlasu na zneškodňovanie PCB alebo zariadení obsahujúcich PCB

Kto je povinný žiadať o zmenu/predĺženie súhlasu na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a na zneškodňovanie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly?
Držiteľ súhlasu.

Termín pre podanie žiadosti o zmenu/predĺženie súhlasu:
Žiadosť musí byť doručená príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Poplatky:
Poplatok za vydanie rozhodnutia vo výške 4 Eur.

Skôr než začnete:
V procese vyplnenia žiadosti budeme od Vás požadovať nasledovné údaje:

- identifikačné údaje žiadateľa (právnickej osoby / fyzickej osoby - podnikateľa),
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa nakladá,
- zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
- údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
- dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob nakladania s odpadmi.

Prílohou žiadosti je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa vykonáva činnosť v čase podania žiadosti.
 

Iná žiadosť z oblasti odpadového hospodársta

Žiadosť, ktorú nie je možné podať prostredníctvom iného špecializovaného formulára ISOH portálu

Prihlásiť