Kto je povinný uvádzať zmeny v registri výrobcov vyhradeného výrobku ?
- Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý je zaregistrovaný v niektorom z registrov výrobcov vyhradených výrobkov.

Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až siedmom oddiele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (podľa § 32 zákona č. 79/2015 Z. z.), výrobca batérií a akumulátorov (podľa § 42 zákona č. 79/2015 Z. z.), výrobca obalov (podľa § 52 zákona č. 79/2015 Z. z.), výrobca vozidiel (podľa § 60 zákona č. 79/2015 Z. z.), výrobca pneumatík (podľa § 69 zákona č. 79/2015 Z. z.), výrobca neobalového výrobku (podľa § 73 zákona č. 79/2015 Z. z.).

Termín pre nahlásenie zmeny:
- Do 30 dní odo dňa vzniku zmeny.
- Ak sa zmena údajov uvedených týka prechodu na individuálne plnenie vyhradených povinností, kolektívne plnenie vyhradených povinností, plnenie vyhradených povinností prostredníctvom tretej osoby alebo na plnenie povinností podľa § 27 ods. 7, je výrobca vyhradeného výrobku povinný takúto zmenu oznámiť v lehote 15 dní odo dňa vzniku zmeny.

Skôr než začnete:
V procese od Vás budeme požadovať nasledovné údaje:
- Identifikačné údaje právnickej osoby / fyzickej osoby - podnikateľa
- Kontaktné údaje štatutárneho orgánu
- Kontaktnú osobu a jej kontaktné údaje
- Spôsob akým bude výrobca zabezpečovať svoje povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu
- V prípade zahraničného výrobcu údaje o splnomocnenom zástupcovi
 

Prihlásiť