Programy odpadového hospodárstva Slovenskej republiky(POH SR) predstavujú najvýznamnejšie strategické dokumenty v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky (SR).  Sú vypracované v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rastu. Ich obsah zodpovedá požiadavkám  stanoveným v legislatívnych predpisoch SR a Európskej únie (EÚ), predovšetkým v zákone č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „rámcová smernica o odpade“).