Číslo Názov Kategória
01 ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA
01 01 ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV
01 01 01 odpad z ťažby rudných nerastov O
01 01 02 odpad z ťažby nerudných nerastov O
01 03 ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV
01 03 04 kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy N
01 03 05 iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky N
01 03 06 hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 O
01 03 07 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov N
01 03 08 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 O
1 / 99