Autorizácia na spracovanie elektroodpadu

BOMAT s.r.o.

Veľké Orvište 380, 92201

BOMAT, s.r.o. Hlavná 35, Veľké Orvište, 92201, okr. Piešťany

36235288

36235288

149/A/06-4.2

Spracovanie elektroodpadu

12.01.2016

12.01.2026

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O