Autorizácia na spracovanie elektroodpadu

AERISOUL METAL & ENERGY CORP. s.r.o.

Lesná 1863, Šahy, 93601

PR477975500001 Lesná 1863, Šahy, 93601, okr. Levice

47797550

47797550

00009/OEEZ/SPR/A/19-1.8

Spracovanie elektroodpadu

25.11.2019

21.11.2024

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O

Kategórie elektrozariadení

2 - Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
4 - Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen: (domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3.)
6 - Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm)