Autorizácia na spracovanie elektroodpadu

ARGUSS, s.r.o.

Michalská 9, Bratislava, 81103

ARGUSS, s.r.o. Nádražná ulica 871/4, Levice, 93538

31365213

31365213

139/A/05-6.2

Spracovanie elektroodpadu

02.03.2015

12.08.2025

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
06 04 04 odpady obsahujúce ortuť N
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O