Spôsob vypĺňania elektronického formulára  OHLÁSENIE O BATÉRIÁCH A AKUMULÁTOROCH A NAKLADANÍ S POUŽITÝMI BATÉRIAMI A AKUMULÁTORMI.
Ohlásenie podáva výrobca batérií a akumulátorov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, alebo organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory (kumulatívne za všetkých zastúpených výrobcov) alebo tretia osoba.

Základné údaje ohlásenia

Identifikáciu organizácie, v ktorej mene sa podáva ohlásenie, vyplní systém podla prihláseného používatela, ktorý danú organizáciu zastupuje ako kontaktná osoba.
Rok, za ktorý sa ohlásenie podáva -  systém predplní predošlý kalendárny rok (napríklad v roku 2019 za rok 2018)
Zodpovedná osoba
Meno – systém predplní menom prihlásenej kontaktnej osoby
Priezvisko – systém predplní priezviskom prihlásenej kontaktnej osoby
Telefón - systém predplní telefónnym číslom prihlásenej kontaktnej osoby; telefónne číslo sa zadáva bez medzier, začínajúce s + (príklad: +421XXXYYYYYY)
E-mail – systém predplní e-mailom prihlásenej kontaktnej osoby

Batérie a akumulátory uvedené na trh SR

Údaje sa vypĺňajú  samostatne za prenosné, automobilovépriemyselné batérie. Uvádza sa hmotnosť batérií a akumulátorov uvedených na trh.
Pre každú skupinu výrobca  zapíše v kilogramoch množstvo batérií, ktoré:
- Vyrobil - uvedie sa množstvo vyrobených batérií a akumulátorov v kilogramoch.
- Doviezol - uvedie sa množstvo dovezených batérií a akumulátorov v kilogramoch.
- Vyviezol - uvedie sa množstvo vyvezených batérií a akumulátorov v kilogramoch.
Položku  Uviedol na trh vypočíta a vyplní systém.

Použité batérie a akumulátory

Uvádza sa hmotnosť všetkých (prenosných, automobilových a priemyselných) použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré bol zabezpečený zber, spracovanie a recyklácia, v členení na prenosné, automobilové a priemyselné s uvedením kódov odpadu v kilogramoch.
Pre každú kategóriu zapíše výrobca kód odpadu a v kilogramoch množstvo batérií, ktoré:
- Vyzbieral  
- Spracoval 
- Recykloval

Použité prenosné batérie a akumulátory: Zber

Pre každú z kategórií použitých batérií a akumulátorov:
Olovené (16 06 01, 20 01 33)
Niklovo-kadmiové (16 06 02, 20 01 33)
Batérie obsahujúce ortuť (16 06 03, 20 01 33)
Alkalické batérie iné ako obsahujúce ortuť (16 06 04)
Netriedené batérie a akumulátory obsahujúce batérie 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 (20 01 33)
Iné (20 01 34, 16 06 05)
 
zapíše výrobca množstvo batérií v kilogramoch, ktoré:
- Zozbieral z domácnosti
- Zozbieral nie z domácnosti

Použité prenosné batérie a akumulátory: Spracovanie a recyklácia

Pre každú z kategórií použitých batérií a akumulátorov:
Olovené (16 06 01, 20 01 33)
Niklovo-kadmiové (16 06 02, 20 01 33)
Batérie obsahujúce ortuť (16 06 03, 20 01 33)
Alkalické batérie iné ako obsahujúce ortuť (16 06 04)
Netriedené batérie a akumulátory obsahujúce batérie 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 (20 01 33)
Iné (20 01 34, 16 06 05)
 
ktoré výrobca:
- Spracoval v SR
- Spracoval v EÚ (mimo SR)
- Spracoval mimo EÚ
 
zapíše výrobca množstvo batérií v kilogramoch, ktoré:
- Zozbieral z domácnosti 
- Zozbieral nie z domácnosti 

Použité prenosné batérie a akumulátory: Recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov

Pre každú z kategórií použitých batérií a akumulátorov:
Olovené (16 06 01, 20 01 33)
Niklovo-kadmiové (16 06 02, 20 01 33)
Batérie obsahujúce ortuť (16 06 03, 20 01 33)
Alkalické batérie iné ako obsahujúce ortuť (16 06 04)
Netriedené batérie a akumulátory obsahujúce batérie 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 (20 01 33)
Iné (20 01 34, 16 06 05)
 
ktoré výrobca:
- Zrecykloval v SR
- Zrecykloval v EÚ (mimo SR)
- Zrecykloval mimo EÚ
 
zapíše výrobca množstvo batérií v kilogramoch, ktoré:
- Zozbieral z domácnosti
- Zozbieral nie z domácnosti