Spôsob vypĺňania elektronického formulára  OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A ELEKTROODPADE.
Údaje vypĺňa výrobca elektrozariadení, ktorý si zabezpečuje vyhradené povinnosti individuálne, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na trh. OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov elektrozariadení, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.

Základné údaje ohlásenia

Identifikáciu organizácie, v ktorej mene sa podáva ohlásenie, vyplní systém podla prihláseného používatela, ktorý danú organizáciu zastupuje ako kontaktná osoba.
Rok, za ktorý sa ohlásenie podáva -  systém predplní predošlý kalendárny rok (napríklad v roku 2019 za rok 2018)
Zodpovedná osoba
Meno – systém predplní menom prihlásenej kontaktnej osoby
Priezvisko – systém predplní priezviskom prihlásenej kontaktnej osoby
Telefón - systém predplní telefónnym číslom prihlásenej kontaktnej osoby; telefónne číslo sa zadáva bez medzier, začínajúce s + (príklad: +421XXXYYYYYY)
E-mail – systém predplní e-mailom prihlásenej kontaktnej osoby

Elektrozariadenia

Údaje sa vypĺňajú  samostatne za jednotlivé kategórie a podkategórie elektrozariadení – uvádza sa hmotnosť elektrozariadení v kg.
 
Kategória 1: Veľké domáce spotrebiče
 
1. a) Veľké chladiarenské, mraziarenské a klimatizačné zariadenia pre domácnosti (20 01 23)
 
1. b) Ostatné veľké spotrebiče pre domácnosti (20 01 36)
 
1. c) Veľké chladiarenské, mraziarenské a klimatizačné zariadenia pre použitie mimo domácností (16 02 11)
 
1. d) Ostatné veľké domáce elektrospotrebiče pre použitie mimo domácností (16 02 12 / 16 02 13 / 16 02 14)
 
Kategória 2: Malé domáce spotrebiče (20 01 36)
 
Kategória 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
 
3. a) Informačné technológie so zobrazovacími jednotkami CRT, LCD, LED (20 01 35)
 
3. b) Informačné technológie bez zobrazovacích jednotiek (20 01 35)
 
3. c) IT a zobrazovacie zariadenia pre použitie mimo domácností (16 02 13 / 16 02 14)
 
Kategória 4: Spotrebná elektronika
 
4. a) Spotrebná elektronika s CRT, LCD a LED zobrazovacími jednotkami (20 01 35)
 
4. b) Ostatná spotrebná elektronika (20 01 36)
 
4. c) Fotovoltaické panely a príslušenstvo (16 02 14)
 
Kategória 5: Osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje
 
5. a) Svetelné zdroje a svietidlá s vysoko a nízko tlakovými výbojkami (16 02 13 / 20 01 35)
 
5. b) Svietidlá (20 01 36)
 
5. c) LED zdroje (20 01 36)
 
Kategória 6: Elektrické a elektronické nástroje (20 01 36)
 
Kategória 7: Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely (20 01 36)
 
Kategória 8: Zdravotnícke zariadenia
 
8. a) Zdravotnícke pomôcky pre domácnosti (20 01 36)
 
8. b) Zdravotnícke zariadenia pre použitie mimo domácností (16 02 13 / 16 02 14)
 
Kategória 9: Prístroje na monitorovanie a kontrolu (16 02 14 / 20 01 36)
 
Kategória 10: Predajné automaty (16 02 14 / 20 01 36)
 
Pre každú kategóriu/podkategóriu výrobca  zapíše množstvo elektroodpadu v kilogramoch:
- Uviedol „rok X-1“ - uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v kg, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku (x-1), ktorý predchádza kalendárnemu roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.
- Uviedol „rok X“ - uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v kg, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.
- Zozbieral z domácnosti - uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu z domácností uvedeného v Katalógu odpadov pod skupinou odpadov 20‍ 01, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 7 zákona. Uvádzajú sa elektroodpady zozbierané z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov.
- Zozbieral nie z domácnosti - uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu z domácností uvedeného v Katalógu odpadov pod skupinou odpadov 16 02, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 7 zákona.
- Spracoval v SR - uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca alebo organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia (ďalej len „OZV pre elektrozariadenia“) zabezpečil/a spracovanie na území Slovenskej republiky v kg v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.
- Spracoval v EÚ - uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca alebo OZV pre elektrozariadenia zabezpečil/a spracovanie mimo územia Slovenskej republiky v Európskej únii v kg v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.
- Spracoval mimo EÚ - uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca alebo OZV pre elektrozariadenia zabezpečil/a spracovanie mimo územia Slovenskej republiky a Európskej únie v kg v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Miera zhodnotenia a recyklácie elektrozariadení

Údaje sa vypĺňajú  sumárne za jednotlivé kategórie elektrozariadení – uvádza sa hmotnosť elektrozariadení v kg.

Kategória 1: Veľké domáce spotrebiče
 
Kategória 2: Malé domáce spotrebiče (20 01 36)
 
Kategória 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
 
Kategória 4: Spotrebná elektronika
 
Kategória 5: Osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje
 
Kategória 6: Elektrické a elektronické nástroje (20 01 36)
 
Kategória 7: Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely (20 01 36)
 
Kategória 8: Zdravotnícke zariadenia
 
Kategória 9: Prístroje na monitorovanie a kontrolu (16 02 14 / 20 01 36)
 
Kategória 10: Predajné automaty (16 02 14 / 20 01 36)

Pre každú kategóriu výrobca  zapíše množstvo elektroodpadu v kilogramoch, ktoré:
- Zhodnotil - uvedie sa hmotnosť materiálovo a energeticky zhodnoteného elektroodpadu v kg v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.
- Recykloval a pripravil na opätovné použitie - uvedie sa hmotnosť elektroodpadu opätovne použitého a recyklovaného v kg v danej kategórii v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.
- Z toho pripravil na opätovné použitie - uvedie sa hmotnosť elektroodpadu opätovne použitého v danej kategórii v kg v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.