Spôsob vypĺňania elektronického formulára  OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A ELEKTROODPADE.
Údaje vypĺňa výrobca elektrozariadení, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne a výrobca podľa § 27 ods. 7 zákona o odpadoch. OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých zastúpených výrobcov elektrozariadení, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.

Základné údaje ohlásenia

Identifikáciu organizácie, v ktorej mene sa podáva ohlásenie, vyplní systém podla prihláseného používatela, ktorý danú organizáciu zastupuje ako kontaktná osoba.
Rok, za ktorý sa ohlásenie podáva -  systém predvyplní predošlý kalendárny rok (napríklad v roku 2022 za rok 2021)
Zodpovedná osoba
Meno – systém predplní menom prihlásenej kontaktnej osoby
Priezvisko – systém predplní priezviskom prihlásenej kontaktnej osoby
Telefón - systém predplní telefónnym číslom prihlásenej kontaktnej osoby; telefónne číslo sa zadáva bez medzier, začínajúce s + (príklad: +421XXXYYYYYY)
E-mail – systém predplní e-mailom prihlásenej kontaktnej osoby

Elektrozariadenia

Údaje sa vypĺňajú  samostatne za jednotlivé kategórie a podkategórie elektrozariadení – uvádza sa hmotnosť elektrozariadení v kg.
 
Kategória 1: Zariadenia na tepelnú výmenu
 
1. a) Zariadenia na tepelnú výmenu pre domácnosti
 
1. b) Zariadenia na tepelnú výmenu na použitie mimo domácnosti
 
Kategória 2: Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2, televízory, LCD fotografické rámy, monitory, laptopy, notebooky
 
Kategória 3: Svetelné zdroje
 
3. a) Svetelné zdroje s obsahom ortuti
 
3. b) LED zdroje
 
3. c) Ostatné svetelné zdroje
 
Kategória 4: Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm)
 
4. a) Veľké elektrozariadenia pre domácnosť (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm vrátane)
 
4. b) Veľké elektrozariadenia na použitie mimo domácnosti (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm vrátane)
 
4. c) Fotovoltické panely 
 
Kategória 5: Malé zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm)
 
5. a) Malé elektrozariadenia pre domácnosť (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm)
 
5. b) Malé elektrozariadenia na použitie mimo domácnosti (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm)
 
Kategória 6: Malé IT a telekomunikačné zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm)

6. a) Malé IT a telekomunikačné zariadenia

6. b) Mobilné telefónne prístroje 
 
Pre každú kategóriu/podkategóriu výrobca  zapíše množstvo elektrozariadení v kilogramoch:
- Uviedol „rok X-1“ - uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v kg, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku (x-1), ktorý predchádza kalendárnemu roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.
- Uviedol „rok X“ - uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v kg, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

Pre každú kategóriu/podkategóriu výrobca  zapíše množstvo elektroodpadu v kilogramoch:

- Zozbieral z domácnosti - uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu z domácností uvedeného v Katalógu odpadov pod skupinou odpadov 20‍ 01, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 7 zákona. Uvádzajú sa elektroodpady zozbierané z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov.
- Zozbieral zo spätného zberu - uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 23 zákona. 
- Zozbieral nie z domácnosti - uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu z domácností uvedeného v Katalógu odpadov pod skupinou odpadov 16 02, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 7 zákona.
- Spracoval v SR - uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca alebo organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia (ďalej len „OZV pre elektrozariadenia“) zabezpečil/a spracovanie na území Slovenskej republiky v kg v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.
- Spracoval v EÚ - uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca alebo OZV pre elektrozariadenia zabezpečil/a spracovanie mimo územia Slovenskej republiky v Európskej únii v kg v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.
- Spracoval mimo EÚ - uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca alebo OZV pre elektrozariadenia zabezpečil/a spracovanie mimo územia Slovenskej republiky a Európskej únie v kg v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Miera zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu

Údaje sa vypĺňajú  sumárne za jednotlivé kategórie elektrozariadení – uvádza sa hmotnosť elektroodpadu v kg.

Kategória 1: Zariadenia na tepelnú výmenu
 
Kategória 2: Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2

Kategória 3: Svetelné zdroje
 
Kategória 3. a) Svetelné zdroje s obsahom ortuti
 
Kategória 4: Veľké zariadenia 
 
Kategória 5: Malé zariadenia

Kategória 6: Malé IT a telekomunikačné zariadenia 

Pre každú kategóriu výrobca  zapíše množstvo elektroodpadu v kilogramoch, ktoré:
- Zhodnotil - uvedie sa hmotnosť materiálovo a energeticky zhodnoteného elektroodpadu v kg v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.
- Recykloval a pripravil na opätovné použitie - uvedie sa hmotnosť elektroodpadu opätovne použitého a recyklovaného v kg v danej kategórii v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.
- Z toho pripravil na opätovné použitie - uvedie sa hmotnosť elektroodpadu opätovne použitého v danej kategórii v kg v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.