Spôsob vypĺňania elektronického formulára  OHLÁSENIE O NEOBALOVÝCH VÝROBKOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A MIERE ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV.
Do ohlásenia sa požadované údaje zapisujú len raz za kalendárny rok po jeho skončení. OZV pre obaly vypĺňa ohlásenie za všetkých výrobcov neobalových výrobkov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností sumárne.

Základné údaje ohlásenia

Identifikáciu organizácie, v ktorej mene sa podáva ohlásenie, vyplní systém podľa prihláseného používateľa, ktorý danú organizáciu zastupuje ako kontaktná osoba.
Rok, za ktorý sa ohlásenie podáva -  systém predvyplní predošlý kalendárny rok (napríklad v roku 2019 za rok 2018)
Zodpovedná osoba
Meno – systém predvyplní menom prihlásenej kontaktnej osoby
Priezvisko – systém predvyplní priezviskom prihlásenej kontaktnej osoby
Telefón - systém predvyplní telefónnym číslom prihlásenej kontaktnej osoby; telefónne číslo sa zadáva bez medzier, začínajúce s + (príklad: +421XXXYYYYYY)
E-mail – systém predvyplní e-mailom prihlásenej kontaktnej osoby
Ohlásenie vypĺňa výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na trh. OZV vypĺňa údaje sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.

Neobalové výrobky

OZV vypĺňa hodnoty  sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.
Údaje sa vypĺňajú  samostatne za obalové materiály Papier a lepenka, Plasty a Sklo. Súčtové hodnoty v sekcii Spolu vyplní systém.
Množstvo obalového materiálu uvádza výrobca v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné čísla. Do jednotlivých položiek zapíše:
- Vyrobil - uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov od výrobcov, ktoré pochádzajú z domácej výroby.
- Doviezol - uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov, ktoré sú výrobcom prepravené cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky zo štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie.
- Vyviezol - uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov, ktoré sú výrobcom vyvezené z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie alebo prepravené cez štátnu hranicu mimo územia Slovenskej republiky.
Položku  Uviedol na trh vypočíta a vyplní systém.

Nakladanie s odpadmi z neobalov

OZV vypĺňa hodnoty  sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.
Údaje sa vypĺňajú  samostatne za obalové materiály Papier a lepenka, Plasty a Sklo. Súčtové hodnoty v sekcii Spolu vyplní systém.
Množstvo obalového materiálu uvádza výrobca v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné čísla. Do jednotlivých položiek zapíše:
- Vyzbieral – uvedie sa celková hmotnosť odpadov z neobalových výrobkov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta.
- Energeticky zhodnotil – uvedie sa súhrnne hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z neobalových výrobkov na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.
- Inak zhodnotil – uvedie sa súhrnne hmotnosť zhodnotených odpadov z neobalových výrobkov zhodnotených na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona, odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona, prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona a odovzdania do domácnosti podľa § 14 ods. 5 zákona.
- Recykloval  – uvedie sa súhrnne hmotnosť recyklovaných odpadov z neobalových výrobkov recyklovaných na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.
Položky  Dosiahnuté zhodnotenie a Dosiahnutá recyklácia vypočíta a vyplní systém.