Spôsob vypĺňania elektronického formulára OHLÁSENIE O OBALOCH  UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A O PLNENÍ MIERY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV
Do ohlásenia sa požadované údaje zapisujú raz za kalendárny rok po jeho skončení a za všetky prevádzky výrobcu obalov sumárne.

Základné údaje ohlásenia

Identifikáciu organizácie, v ktorej mene sa podáva ohlásenie, vyplní systém podľa prihláseného používateľa, ktorý danú organizáciu zastupuje ako kontaktná osoba.
Rok, za ktorý sa ohlásenie podáva -  systém prevydplní predošlý kalendárny rok (napríklad v roku 2019 za rok 2018)
Zodpovedná osoba
Meno – systém predvyplní menom prihlásenej kontaktnej osoby
Priezvisko – systém predvyplní priezviskom prihlásenej kontaktnej osoby
Telefón - systém predvyplní telefónnym číslom prihlásenej kontaktnej osoby; telefónne číslo sa zadáva bez medzier, začínajúce s + (príklad: +421XXXYYYYYY)
E-mail – systém predvyplní e-mailom prihlásenej kontaktnej osoby
Ohlásenie vypĺňa výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na trh. OZV vypĺňa údaje sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.

Obaly uvedené na trh

Údaje sa vypĺňajú  samostatne za obalové materiály Papier a lepenka, Plasty, Sklo, Kompozit na báze lepenky,  Železné kovy,  Hliník, Drevo a Ostatné. Ak neprevažuje žiaden obalový materiál, obal sa zaradí do položky Ostatné. Súčtové hodnoty v sekcii Spolu vyplní systém.
 Kompozity sa zaraďujú do toho obalového materiálu, ktorý prevažuje,  okrem kompozitov na báze lepenky, ktoré sa evidujú samostatne.
Hmotnosť plastových tašiek sa zarátava do hmotnosti obalového materiálu plasty. Poskytnuté plastové tašky v kusoch sa evidujú samostatne.
Množstvo obalového materiálu uvádza výrobca v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné čísla. Do jednotlivých položiek zapíše:
–    Vyrobil - uvedie sa hmotnosť prázdnych obalov zakúpených od výrobcov obalov v Slovenskej republike alebo od dodávateľov, ktoré pochádzajú z domácej výroby, a hmotnosť obalov vyrobených a naplnených výrobcom obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh, a obalov naplnených nebezpečnými látkami, a hmotnosť prázdnych obalov pochádzajúcich od slovenských výrobcov uvedených na trh, ktoré neboli naplnené, okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.
–    Doviezol - uvedie sa hmotnosť obalov, plných aj prázdnych, vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh, a obalov naplnených nebezpečnými látkami prepravených cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky z členských štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.
–    Vyviezol - uvedie sa hmotnosť obalov, plných aj prázdnych, vrátane opakovane použiteľných obalov a obalov znečistených zvyškami nebezpečných látok vyvezených z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie alebo prepravených cez štátnu hranicu mimo územia Slovenskej republiky; okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.
–    Opakovane použiteľné - uvedie sa hmotnosť obalov opakovane použiteľných, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh; okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.
–    Naplnené nebezpečnými látkami - uvedie sa hmotnosť obalov, ktoré boli uvedené na trh.
Položku  Uviedol na trh vypočíta a vyplní systém.

Plastové tašky

Údaje sa vypĺňajú samostatne pre tri kategórie plastových tašiek podľa hrúbky ich steny: 
- do 15 mikrometrov,
- od 15 do 50 mikrometrov,
- od 50 mikrometrov.

Pre každú kategóriu výrobca uvedie, koľko kusov plastových tašiek:
- Vyrobil - uvedie sa počet plastových tašiek podľa hrúbky zakúpených od výrobcov v Slovenskej republike alebo od dodávateľov, ktoré pochádzajú z domácej výroby.
- Doviezol - uvedie sa počet plastových tašiek podľa hrúbky prepravených cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky z členských štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie.
- Vyviezol - uvedie sa počet plastových tašiek podľa hrúbky vyvezených z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie alebo prepravených cez štátnu hranicu mimo územia Slovenskej republiky.
Do položky Hmotnosť sa uvedie celková hmotnosť plastových tašiek podľa prislúchajúcej hrúbky.
Položku  Uviedol na trh vypočíta a vyplní systém.

Miera zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov na území SR

Údaje vypĺňa výrobca obalov, ktorý si zabezpečuje vyhradené povinnosti individuálne, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na trh. OZV vypĺňa tento  formulár sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.
Údaje sa vypĺňajú  samostatne za obalové materiály Papier a lepenka, Plasty, Sklo, Kompozit na báze lepenky, Železné kovy, Hliník, Drevo a Ostatné. Ak neprevažuje žiaden obalový materiál, obal sa zaradí do položky Ostatné. Súčtové hodnoty v sekcii Spolu vyplní systém.
Množstvo obalového materiálu uvádza výrobca v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné čísla. Do jednotlivých položiek zapíše:
- Energeticky zhodnotil - uvedie sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, zhodnotených na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.
- Inak zhodnotil -  uvedie sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona, prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona, odovzdania do domácnosti podľa § 14 ods. 5 zákona, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, zhodnotených na území Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona.
- Recykloval - uvedie sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami recyklovaných na území Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

Miera zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov na území EU

Údaje vypĺňa výrobca obalov, ktorý si zabezpečuje vyhradené povinnosti individuálne, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na trh. OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.
Údaje sa vypĺňajú  samostatne za obalové materiály Papier a lepenka, Plasty, Sklo, Kompozit na báze lepenky,  Železné kovy, Hliník, Drevo a Ostatné. Ak neprevažuje žiaden obalový materiál, obal sa zaradí do položky Ostatné. Súčtové hodnoty v sekcii Spolu vyplní systém.
Množstvo obalového materiálu uvádza výrobca v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné čísla. Do jednotlivých položiek zapíše:
- Energeticky zhodnotil - ) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.
- Inak zhodnotil -  uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona.
- Recykloval - uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli recyklované na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

Miera zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov mimo územia EU

Údaje vypĺňa výrobca obalov, ktorý si zabezpečuje vyhradené povinnosti individuálne, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na trh. OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.
Údaje sa vypĺňajú  samostatne za obalové materiály Papier a lepenka, Plasty, Sklo, Kompozit na báze lepenky, Železné kovy, Hliník, Drevo a Ostatné. Ak neprevažuje žiaden obalový materiál, obal sa zaradí do položky Ostatné. Súčtové hodnoty v sekcii Spolu vyplní systém.
Množstvo obalového materiálu uvádza výrobca v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné čísla. Do jednotlivých položiek zapíše:
- Energeticky zhodnotil  -  uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov a odpadov z obalov naplnených  nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené mimo územia členských štátov Európskej únie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.
- Inak zhodnotil -  uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov a odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené mimo územia členských štátov Európskej únie akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona.
- Recykloval - uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov a odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli recyklované mimo územia členských štátov Európskej únie akoukoľvek činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

Hmotnosť odpadov z obalov

Údaje o zbere odpadov z obalov z komunálneho odpadu nevypĺňajú výrobcovia, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne. Požadované údaje, ktoré sú uvedené v tabuľkách, sa zapisujú len raz za kalendárny rok po jeho skončení. Ohlásenie sa podáva spolu s ohlásením podľa prílohy č. 16. Údaje sa vypĺňajú  samostatne za odpady z obalov z komunálneho odpadu a samostatne za odpady z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu. Do jednotlivých položiek sa uvádza hmotnosť v tonách, zaokrúhlená na tri desatinné čísla.

Do položiek pre odpady z obalov z komunálneho odpadu uvádza organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly celkovú hmotnosť odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu, ktoré sú vyzbierané.
Samostatne za obalové materiály Papier a lepenka, Plasty, Sklo, Kompozit na báze lepenky,  Železné kovy, Hliník a Drevo sa uvedie, koľko výrobca:
- Vyzbieral na území SR   – uvádza sa hmotnosť vyzbieraných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky v zmluvných obciach OZV pre obaly.
- Recykloval:
 • na území SR – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.
 • na území členských štátov EÚ – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov, ktoré boli vyvezené z územia Slovenskej republiky do členských štátov Európskej únie na recykláciu činnosťou R2 až R11 prílohy č. 1 zákona.
 • mimo územia členských štátov EÚ  – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov, ktoré boli vyvezené z územia Slovenskej republiky do štátov mimo územia členských štátov Európskej únie na recykláciu činnosťou R2 až R11 prílohy č. 1 zákona
- Zhodnotil:
 • na území SR – uvádza sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.
 • na území členských štátov EÚ – uvádza sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov, ktoré boli vyvezené z územia Slovenskej republiky do členských štátov Európskej únie na zhodnotenie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.
 • mimo územia členských štátov EÚ – uvádza sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov, ktoré boli vyvezené z územia Slovenskej republiky do štátov mimo územia členských štátov Európskej únie na zhodnotenie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Do položiek pre odpady z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu uvádza organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly celkovú hmotnosť odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu – uvádza sa celková hmotnosť odpadov z obalov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta. Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, uvádza množstvo odpadov z obalov, pre ktoré je pôvodcom a pre ktoré zabezpečil recykláciu a zhodnotenie. OZV pre obaly uvádza množstvo odpadov z obalov, ktorých zber, zhodnotenie a recyklácia sú zahrnuté do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov prevádzkovaného touto OZV.
Samostatne za obalové materiály Papier a lepenka, Plasty, Sklo, Kompozit na báze lepenky, Železné kovy, Hliník a Drevo sa uvedie, koľko výrobca:
- Vyzbieral na území SR   – uvádza sa hmotnosť vyzbieraných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky.
- Recykloval:
 • na území SR – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.
 • na území členských štátov EÚ – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov, ktoré boli vyvezené z územia Slovenskej republiky do členských štátov Európskej únie na recykláciu činnosťou R2 až R11 prílohy č. 1 zákona.
 • mimo územia členských štátov EÚ  – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov, ktoré boli vyvezené z územia Slovenskej republiky do štátov mimo územia členských štátov Európskej únie na recykláciu činnosťou R2 až R11 prílohy č. 1 zákona
- Zhodnotil:
 • na území SR – uvádza sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.
 • na území členských štátov EÚ – uvádza sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov, ktoré boli vyvezené z územia Slovenskej republiky do členských štátov Európskej únie na zhodnotenie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.
 • mimo územia členských štátov EÚ – uvádza sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov, ktoré boli vyvezené z územia Slovenskej republiky do štátov mimo územia členských štátov Európskej únie na zhodnotenie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.