Spôsob vypĺňania elektronického formulára  OHLÁSENIE O SPRACOVANÍ A RECYKLÁCII POUŽITÝCH BATÉRII A AKUMULÁTOROV.
Ohlásenie podáva spracovateľ použitých batérií a akumulátorov orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácii zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretej osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu.

Základné údaje ohlásenia

Identifikáciu organizácie, v ktorej mene sa podáva ohlásenie, vyplní systém podla prihláseného používatela, ktorý danú organizáciu zastupuje ako kontaktná osoba.
Rok, za ktorý sa ohlásenie podáva  systém predplní predošlý kalendárny rok (napríklad v roku 2019 za rok 2018)
Zodpovedná osoba
Meno – systém predplní menom prihlásenej kontaktnej osoby
Priezvisko – systém predplní priezviskom prihlásenej kontaktnej osoby
Telefón – systém predplní telefónnym číslom prihlásenej kontaktnej osoby; telefónne číslo sa zadáva bez medzier, začínajúce s + (príklad: +421XXXYYYYYY)
E-mail – systém predplní e-mailom prihlásenej kontaktnej osoby
Za ktorú prevádzku podávate ohlásenie – výrobca vyberie jednu z uvedených možností. Ak zvolí „Iná prevádzka“, tak vyplní aj jej názov a adresu.

Použité batérie a akumulátory

Uvádza sa hmotnosť všetkých (prenosných, automobilových a priemyselných) použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré bol zabezpečený zber, spracovanie a recyklácia, v členení na prenosné, automobilové a priemyselné s uvedením kódov odpadu v kilogramoch.
Pre každú kategóriu zapíše výrobca kód odpadu a v kilogramoch množstvo batérií, ktoré:
- Vyzbieral
- Spracoval
- Recykloval

Použité prenosné batérie a akumulátory: Spracovanie a recyklácia

Pre každú z kategórií použitých batérií a akumulátorov:
Olovené (16 06 01, 20 01 33)
Niklovo-kadmiové (16 06 02, 20 01 33)
Batérie obsahujúce ortuť (16 06 03, 20 01 33)
Alkalické batérie iné ako obsahujúce ortuť (16 06 04)
Netriedené batérie a akumulátory obsahujúce batérie 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 (20 01 33)
Iné (20 01 34, 16 06 05)
ktoré výrobca:
- Spracoval v SR
- Prepravil a spracovalv EÚ (mimo SR)
- Vyviezol a spracoval mimo EÚ
zapíše výrobca množstvo batérií v kilogramoch, ktoré:
- Zozbieral z domácnosti
- Zozbieral nie z domácnosti

Použité prenosné batérie a akumulátory: Recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov

Pre každú z kategórií použitých batérií a akumulátorov:
Olovené (16 06 01, 20 01 33)
Niklovo-kadmiové (16 06 02, 20 01 33)
Batérie obsahujúce ortuť (16 06 03, 20 01 33)
Alkalické batérie iné ako obsahujúce ortuť (16 06 04)
Netriedené batérie a akumulátory obsahujúce batérie 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 (20 01 33)
Iné (20 01 34, 16 06 05)
ktoré boli:
- Zrecyklované v SR
- Zrecyklované v EÚ (mimo SR)
- Zrecyklované mimo EÚ
zapíše výrobca množstvo batérií v kilogramoch, ktoré:
- Zozbieral z domácnosti
- Zozbieral nie z domácnosti