Spôsob vypĺňania elektronického formulára  OHLÁSENIE O SPRACOVANÍ STARÝCH VOZIDIEL.
Spracovateľ starých vozidiel vedie evidenciu o spracovaní starých vozidiel priebežne za obdobie kalendárneho roka.
Evidenciu o spracovaní starých vozidiel tvoria
- údaje o odobratých látkach, materiáloch a častiach starých vozidiel podľa druhu, množstva a spôsobu ich využitia,
- údaje o množstve odobratých použitých batérií a akumulátorov, ich členenie podľa § 42 ods. 3 zákona a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorému ich odovzdal,
- údaje o častiach a súčiastkach, ktoré sa použijú na opätovné použitie,
- potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie.
Evidenciu o spracovaní starých vozidiel uchováva spracovateľ starých vozidiel v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní starých vozidiel podáva za obdobie kalendárneho roka spracovateľ starých vozidiel ministerstvu, výrobcovi vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii zodpovednosti výrobcov pre vozidlá, s ktorými má uzavretú zmluvu, do 31.marca nasledujúceho roka.
Spracovateľ starých vozidiel ohlasuje ustanovené údaje koordinačnému centru pre prúd použitých batérii a akumulátorov do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
Ohlásenie sa vypĺňa na základe údajov z evidencie, ktorá sa vedie samostatne za každú prevádzkareň.  Uvádzajú sa sumárne údaje za predchádzajúci rok.

Základné údaje ohlásenia

Identifikáciu organizácie, v ktorej mene sa podáva ohlásenie, vyplní systém podla prihláseného používatela, ktorý danú organizáciu zastupuje ako kontaktná osoba.
Rok, za ktorý sa ohlásenie podáva -  systém predplní predošlý kalendárny rok (napríklad v roku 2019 za rok 2018)
Zodpovedná osoba
Meno – systém predplní menom prihlásenej kontaktnej osoby
Priezvisko – systém predplní priezviskom prihlásenej kontaktnej osoby
Telefón - systém predplní telefónnym číslom prihlásenej kontaktnej osoby; telefónne číslo sa zadáva bez medzier, začínajúce s + (príklad: +421XXXYYYYYY)
E-mail – systém predplní e-mailom prihlásenej kontaktnej osoby.
Za ktorú prevádzku podávate ohlásenie – výrobca vyberie jednu z uvedených možností. Ak zvolí „Iná prevádzka“, tak vyplní aj jej názov a adresu.

Spracované staré vozidlá

Výrobca uvedie počet kusov spracovaných starých vozidiel a celkovú hmotnosť spracovaných starých vozidiel (v tonách, zaokrúhlenú na tri desatinné čísla), vstupujúcich do zariadenia.

Vysušovanie starých vozidiel

Pre každý druh materiálu, získaného z vysušovania starých vozidiel (odstránenia znečisťujúcich látok) a demontáže starých vozidiel zhodnocovaného v tom istom členskom štáte:
Batérie
Kvapaliny (okrem pohonných látok)
Olejové filtre
Iné materiály získané z čistenia (okrem pohonných látok)
Katalyzátory
Kovové súčiastky
Pneumatiky
Veľké plastové časti
Sklo
Iné materiály získané z demontáže
zapíše výrobca množstvo materiálu v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné čísla, ktoré:
- Opätovne použil
- Recykloval
- Energeticky zhodnotil
- Zneškodnil
Položku  Celkovo zhodnotil vypočíta a vyplní systém.
Súčtové hodnoty v sekcii Spolu vyplní systém.
Poznámka: Pohonné látky odstránené počas demontáže sa nezapočítavajú do výpočtu cieľov.

Drvenie starých vozidiel

Pre každý druh materiálu, získaného z drvenia starých vozidiel a demontáže starých vozidiel zhodnocované v tom istom členskom štáte:
Železný šrot (oceľ)
Neželezné materiály (hliník, zinok, olovo atď.)
Ľahká frakcia z drvenia (len ak ide o drviace zariadenia.)
Iné
zapíše výrobca množstvo materiálu v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné čísla, ktoré:
- Recykloval
- Energeticky zhodnotil
- Zneškodnil
Položku  Celkovo zhodnotil vypočíta a vyplní systém.
Súčtové hodnoty v sekcii Spolu vyplní systém.

Časti vyvezené do iných členských štátov

Uvádzajú sa informácie o starých vozidlách a častiach starých vozidiel vyvezených do iného členského štátu na ďalšie zhodnocovanie
Pre každý členský štát a pre každý druh odpadu zo spracovania starých vozidiel (podľa katalógu) samostatne výrobca uvedie:
- katalógové číslo vyvezeného odpadu zo spracovania starých vozidiel
- názov členského štátu, do ktorého bol odpad vyvezený
v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné čísla, uvedie:
- Množstvo recyklované v členskom štáte
- Množstvo celkovo zhodnotené v členskom štáte
- Celkovú hmotnosť vyvezených starých vozidiel