Spôsob vypĺňania elektronického formulára  OHLÁSENIE O VOZIDLÁCH.
Vypĺňa výrobca vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne. Za výrobcu vozidiel, ktorý má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností s Organizáciou zodpovednosti výrobcov pre vozidlá (ďalej len „OZV pre vozidlá“), vypĺňa toto ohlásenie OZV pre vozidlá. OZV pre vozidlá vypĺňa ohlásenie sumárne za všetkých svojich členov.

Základné údaje ohlásenia

Identifikáciu organizácie, v ktorej mene sa podáva ohlásenie, vyplní systém podla prihláseného používatela, ktorý danú organizáciu zastupuje ako kontaktná osoba.
Rok, za ktorý sa ohlásenie podáva -  systém predplní predošlý kalendárny rok (napríklad v roku 2019 za rok 2018)
Zodpovedná osoba
Meno – systém predplní menom prihlásenej kontaktnej osoby
Priezvisko – systém predplní priezviskom prihlásenej kontaktnej osoby
Telefón - systém predplní telefónnym číslom prihlásenej kontaktnej osoby; telefónne číslo sa zadáva bez medzier, začínajúce s + (príklad: +421XXXYYYYYY)
E-mail – systém predplní e-mailom prihlásenej kontaktnej osoby

Vozidlá

Do jednotlivých položiek výrobca zapíše množstvo vozidiel = počet kusov, ktoré:
- Vyrobil - uvedie sa množstvo vozidiel, ktoré výrobca uviedol na trh Slovenskej republiky.
- Doviezol - uvedie sa množstvo vozidiel, ktoré výrobca uviedol na trh Slovenskej republiky z iného členského štátu EÚ alebo doviezol z iného ako členského štátu EÚ do Slovenskej republiky.
- Vyviezol - uvedie sa množstvo vozidiel vyvezených z územia Slovenskej republiky.
Položku  Uviedol na trh vypočíta a vyplní systém.