Súčasťou informačného systému ISOH je aj elektronizácia procesu registrácie osôb podľa paragrafu 98 zákona o odpadoch.  Na portáli ISOH je vystavený elektronický formulár, prostredníctvom ktorého je možné podať žiadosť o zápis do Registra osôb vedený podľa paragrafu 98. Samotná žiadosť bude v mene podávajúceho zaslaná do elektronickej schránky miestne príslušného okresného úradu, ktorý sa určí na základe sídla spoločnosti právnickej osoby alebo miestna podnikania fyzickej osoby podnikateľa a do elektronickej schránky žiadateľa bude o tom doručené potvrdenie.

Zaevidovanie žiadosti o zápis do registra z elektronického podania

  1. Prihláste sa na portáli ISOH (prihlásenie prebehne cez ústredný portál verejnej správy https://www.slovensko.sk) prostredníctvom svojho občianskeho preukazu s čipom (elektronická identifikačná karta - eID) a vyberte subjekt pre zastupovanie.
  2. Následne si vyberte (otvorte) elektronický formulár Žiadosť o registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch, ktorý sa nachádza v sekcii "Formuláre / Žiadosti / Registrácie podľa § 98.
  3. Pred samotným otvorením elektronického formulára sa zobrazí stránka so stručnými informáciami k žiadosti, na jej konci je tlačidlo "Podať žiadosť", ktoré otvorí samotný formulár.
  4. V žiadosti doplnte údaje spoločnosti a vyberte činnosť, ktorú požaduje zaregistrovať a vyplňte všetky ďalšie polia elektronickej žiadosti v jednotlivých krokoch formulára. V prípade potreby registrácie viacerých činností je potrebné podať samostatnú žiadosť za každú činnosť.
  5. Priložte k žiadosti požadované prílohy
  6. V záverečnej sumarizácii žiadosti skontrolujte správnosť zadaných údajov a následne môžete žiadosť odoslať. Systém Vás bude informovať o úspešnom odoslaní žiadosti. Stav žiadosti bude možné kontrolovať v sekcii "Moja zóna" na stránke Moje podania.

Po vybavení žiadosti o registráciu bude registrovaný subjekt zapísaný do registra vedeného podľa § 98 zákona o odpadoch - Register osôb registrovaných podľa § 98.

V prípade, že dôjde k zmene registrovaných údajov je registrovaný subjekt povinný tieto zmeny ohlásiť okresnému úradu prostredníctvom elektronického formulára Žiadosť o zmenu registrácie podľa § 98 zákona o odpadoch.

Ak subjekt ukončí registrovanú činnosť oznámi túto skutočnosť oresnému úradu prostredníctvom elektronického formulára Žiadosť o výmaz z registra podľa § 98 zákona o odpadoch.

Zaevidovanie žiadosti o zápis do registra z papierového podania

Legislatívne zmeny platné od 1.1.2021 už neumožňujú podanie žiadosti o zápis do registra osôb podľa § 98 zákona o odpadoch v papierovej forme a preto môže byť takéto podanie zamietnuté, alebo sa môže na neho pozerať ako na neplatné podanie.