Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Ako sa zaregistrovať

Registrácia pomocou elektronických formulárov cez ústredný portál verejnej správy je podmienená aktivitami na strane ministerstva. Konkrétne ide o aktivity, ktoré zabezpečia možnosť vytvorenia a registrácie elektronických formulárov na ÚPVS, ako aj integračných rozhraní zo strany registratúrneho systému MŽP SR na ISOH.
Súčasťou informačného systému ISOH je aj elektronizácia procesu registrácie.  Na portáli ÚPVS je vystavený elektronický formulár, prostredníctvom ktorého je možné podať žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku. Rovnako môže túto elektronickú žiadosť podať aj OZV alebo Tretia osoba za jedného alebo viacerých výrobcov vyhradeného výrobku, s ktorými má OZV/Tretia osoba uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností.
Služba je dostupná na adrese https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_336383

Zaevidovanie žiadosti do registra z elektronického podania

1. Prihláste sa na portáli ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy https://www.slovensko.sk ) prostredníctvom svojho občianskeho preukazu s čipom (elektronická identifikačná karta - eID).
2. Následne si vyberte (otvorte) elektronický formulár žiadosti o zápis do „Registra výrobcov vyhradeného výrobku“.
3. V elektronickom formulári vyberte, či podávate ako výrobca vyhradeného výrobku alebo ako OZV/Tretia osoba za výrobcu vyhradeného výrobku.
4. Následne vyberte prúd vyhradeného výrobku, pre ktorý sa chcete registrovať a vyplňte všetky polia elektronickej žiadosti.
5. Priložte k žiadosti požadované prílohy a kliknite na tlačidlo „Odoslať“. ÚPVS skontroluje vyplnenú žiadosť a upozorní Vás na prípadné nevyplnené polia alebo nesprávny formát zadaných údajov. Ak je žiadosť správne vyplnená, tak sa odošle a systém Vás bude informovať o úspešnom odoslaní žiadosti.

Zaevidovanie žiadosti o zápis subjektu do registra výrobcov z papierového podania

Spracovanie žiadosti o registráciu výrobcu vyhradeného výrobku vykonáva poverený zamestnanec MŽP SR, odboru odpadového hospodárstva (používateľ). Po prihlásení sa do intranetu ISOH sa používateľ dostane na úvodnú stránku, kde si môže zobraziť prehľad prijatých podaní, alebo prehľad tzv. prípadov. Systém ISOH z každého prijatého podania vytvorí tzv. prípad, ktorý má používateľ riešiť (spracovať). Každé podanie obsahuje jednu žiadosť o registráciu výrobcu vyhradeného výrobku, systém ISOH teda vytvorí pre každé podanie jeden prípad.
Po kliknutí na tlačidlo „Upraviť“ môže používateľ vykonávať akcie v rámci jednotlivých častí obrazovky daného prípadu.  Používateľ skontroluje prijatú žiadosť, vykoná všetky potrebné akcie na obrazovke prípadu, ako napr. párovanie subjektov, zaevidovanie prijatých príloh, úprava biznis kontrol, výber spôsobu zabezpečenia plnenia vyhradených povinností a podobne, a klikne na tlačidlo „Uložiť“. Používateľ, ktorý má oprávnenie na schválenie spracovaného prípadu, klikne na tlačidlo „Schváliť“, čím sa vykonajú preddefinované biznis kontroly, vygeneruje sa registračné číslo výrobcu a výrobca sa zapíše do Registra výrobcov vyhradených výrobkov pre daný prúd odpadu. Zároveň prípad zmení svoj stav na Vybavený. Používateľ si bude môcť na portáli ISOH v sekcii Moja zóna vytlačiť potvrdenie o zápise do registra výrobcu vyhradeného výrobku, ktoré sa nebude automaticky zasielať žiadateľovi po jeho zápise do registra.