Súčasťou informačného systému ISOH je aj elektronizácia procesu registrácie výrobcov vyhradených výrobkov.  Na portáli ISOH je vystavený elektronický formulár, prostredníctvom ktorého je možné podať žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku. Samotná žiadosť bude v mene podávajúceho zaslaná do elektronickej schránky Ministerstva životného prostredia SR a do elektronickej schránky žiadateľa bude o tom doručené potvrdenie.
Rovnako môže túto elektronickú žiadosť podať aj OZV alebo Tretia osoba za jedného alebo viacerých výrobcov vyhradeného výrobku, s ktorými má OZV/Tretia osoba uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností.

Zaevidovanie žiadosti o zápis do registra z elektronického podania

  1. Prihláste sa na portáli ISOH (prihlásenie prebehne cez ústredný portál verejnej správy https://www.slovensko.sk) prostredníctvom svojho občianskeho preukazu s čipom (elektronická identifikačná karta - eID) a vyberte subjekt pre zastupovanie.
  2. Následne si vyberte (otvorte) elektronický formulár Žiadosť o zápis do registra výrobcov vyhradeného výrobku , ktorý sa nachádza v sekcii "Formuláre / Žiadosti / Registrácie výrobcov vhradených výrobkov.
  3. Pred samotným otvorením elektronického formulára sa zobrazí stránka so stručnými informáciami k žiadosti, na jej konci je tlačidlo "Podať žiadosť", ktoré otvorí samotný formulár.
  4. V elektronickom formulári vyberte, či podávate žiadosť ako výrobca vyhradeného výrobku alebo ako organizácia zodpovednosti výrobcu/tretia osoba za výrobcu vyhradeného výrobku.
  5. Následne vyberte prúd vyhradeného výrobku, pre ktorý sa chcete registrovať a vyplňte všetky polia elektronickej žiadosti. V prípade potreby registrácie do viacerých vyhradených prúdov je potrebné podať žiadosť o registráciu za každý prúd samostatne.
  6. Priložte k žiadosti požadované prílohy
  7. V záverečnej sumarizácii žiadosti skontrolujte správnosť zadaných údajov a následne môžete žiadosť odoslať. Systém Vás bude informovať o úspešnom odoslaní žiadosti. Stav žiadosti bude možné kontrolovať v sekcii "Moja zóna" na stránke Moje podania.

Po vybavení žiadosti o registráciu bude registrovaný subjekt zapísaný do registra výrobcov vyhradeného výrobku, ktorý je zverejnený v sekcii Registre podľa vyhradených prúdov odpadov.
Prihlásený používateľ v zastúpení registrovaného výrobcu si bude môcť na portáli ISOH v sekcii Moja agenda zobraziť údaje všetkých registrácií a v detaile každej registrácii si môže vytlačiť potvrdenie o zápise do registra výrobcu vyhradeného výrobku, toto potvrdenie sa nebude automaticky zasielať žiadateľovi po jeho zápise do registra.
 
V prípade, že dôjde k zmene registrovaných údajov je výrobca povinný tieto zmeny ohlásiť Ministerstvu životného prostredia SR prostredníctvom elektronického formulára Žiadosť o zmenu údajov v registri výrobcov vyhradeného výrobku.

Ak registrovaný subjekt ukončí svoju činnosť, alebo z pohľadu zákona prestane byť výrobcom vyhradeného výrobku (napr. ukončil výrobu vyhradeného výrobku) oznámi túto skutočnosť Ministerstvu životného prostredia SR prostredníctvom elektronického formulára Žiadosť o výmaz z registra výrobcov vyhradeného výrobku.

Zaevidovanie žiadosti o zápis do registra výrobcov z papierového podania

Legislatívne zmeny platné od 1.1.2021 už neumožňujú podanie žiadosti o zápis do registra výrobcou v papierovej forme a preto môže byť takéto podanie zamietnuté, alebo sa môže na neho pozerať ako na neplatné podanie.