Rok, počas ktorého sme dostali životné prostredie medzi priority Slovenska

22.03.2021

Miliarda na zelenú obnovu Slovenska, boj s envirokriminalitou, ambicióznejšie klimatické ciele, dostupnejšie informácie o ovzduší, reforma poplatkov pre znečisťovateľov ovzdušia, reforma ochrany prírody, podpora biodiverzity, ako aj fungujúce odpadové hospodárstvo, odtajnenie informácií o toxických skládkach, zákaz spaľovania zahraničného jadrového odpadu, či ochrana pred geneticky modifikovanými organizmami. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) pod vedením Jána Budaja za uplynulý rok odštartovalo reformné zmeny, ktoré majú zmierniť klimatickú krízu, chrániť prírodu a zdravie ľudí na Slovensku. Brožúra na stiahnutie (pdf, 2MB) Nové vedenie MŽP si predsavzalo zastaviť dlhoročný úpadok ... Čítať viac


MŽP podporuje prechod na obehové hospodárstvo. Vzniklo združenie s právnou subjektivitou

18.03.2021

Z Iniciatívy Circular Slovakia na podporu obehového hospodárstva, ktorá poukazuje na nutnosť konať v prospech životného prostredia a reagovať na klimatickú krízu, sa stalo združenie právnických osôb. Jedným zo zakladajúcich partnerov iniciatívy, ktorá spája súkromný, verejný a neziskový sektor, je Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Pre MŽP je obehové hospodárstvo, ako jeden z pilierov Európskej zelenej dohody, kľúčovou témou. Cieľom je zachovávať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, ako aj minimalizovať odpad či využívanie nových zdrojov. „Už v súčasnosti ministerstvo v spolupráci s Európskou komisiou a OECD pripravuje cestovnú mapu pre obehové hospodárstvo na Slovensku. ... Čítať viac


Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo: Stretnutie pracovných skupín

15.03.2021

Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo je v plnom prúde. Projektový tím po zozbieraní a analýze všetkých stanovísk členov pracovných skupín rozhodne o prioritách cestovnej mapy a začne prípravu samotného dokumentu. Predpokladané ukončenie projektu je naplánované na prvý štvrťrok 2022. Projektový tím sa pravidelne stretával s členmi pracovných skupín a diskutoval o smerovaní projektu. Tvoria ho pracovníci Ministerstva životného prostredia SR spolu s predstaviteľmi Európskej komisie a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Členmi pracovných skupín sú predstavitelia relevantných ministerstiev, samospráv, súkromného sektora, ale aj akademici a mimovládne organizácie. ... Čítať viac


Kam s odpadom z testovania na COVID-19? Ministerstvo životného prostredia zverejnilo zoznam

08.03.2021

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vydalo prvé dve poverenia pre spoločnosti, ktoré môžu zneškodňovať odpad vzniknutý z testovania na COVID-19. Ide o 2 prevádzky – zariadenie na energetické využitie odpadov Kokšov – Bakša, prevádzkovateľom je spoločnosť Kosit, a.s., a zariadenie na energetické využitie odpadov Bratislava, prevádzkovateľom je spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), a.s. Prepravu odpadu do zariadení zabezpečí 133 subjektov. Prevádzkovatelia odberných miest a samosprávy sa v prípade problémov s odvozom odpadu môžu obrátiť na niektorú spoločnosť oprávnenú na prepravu odpadu z testovania na COVID-19. Kompletný zoznam nájdete na webovej stránke ministerstva. ZOZNAM ... Čítať viac


Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k tlačovej besede Richarda Sulíka o spaľovaní zahraničného rádioaktívneho odpadu na Slovensku

12.02.2021

Richard Sulík, minister hospodárstva, dnes zverejnil prostredníctvom tlačovej besedy spôsob, akým si predstavuje garanciu, že na Slovensku sa v budúcnosti nebude spaľovať zahraničný jadrový odpad. Má ísť o záväzok štátnej firmy JAVYS, podriadenej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) s takou formou garancie nesúhlasí. Štátna spoločnosť JAVYS totiž nemá žiadne také právomoci, aby mohla zaručiť, že sa na našom území nebude v budúcnosti spaľovať zahraničný rádioaktívny odpad. Minister životného prostredia Ján Budaj je z doterajšieho prístupu znepokojený a rovnaké signály prichádzajú aj od niektorých predstaviteľov samosprávy v dotknutom území. Ako ... Čítať viac


Envirorezort spolupracuje so samosprávami pri zavádzaní zberu bioodpadu

05.02.2021

Pre ministerstvo sú samosprávy dôležitým komunikačným prostriedkom smerom k obyvateľom miest a obcí. O hľadaní ideálnej podoby spolupráce v rámci zavádzania zberu bioodpadu dnes rokoval štátny tajomník MŽP Juraj Smatana s predstaviteľmi Únie miest Slovenska (ÚMS). Biologicky rozložiteľný odpad tvorí v súčasnosti na Slovensku takmer polovicu celkového zmesového odpadu. Vznikajúci metán z takéhoto odpadu je nebezpečnejší, než CO2. Samosprávy musia obyvateľom zabezpečiť adekvátne podmienky potrebné pre bezproblémové odovzdávanie triedeného kuchynského bioodpadu. Deklarujú však, že s naplnením svojich povinností majú problém. Samosprávy majú povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu ... Čítať viac


Odpovede na otázky súvisiace s odpadmi vzniknutými v rámci testovania na COVID – 19

29.01.2021

1. Kto je pôvodcom odpadu? A. Testovanie vykonávané u fyzických osôb - podnikateľov / právnických osôb / vo firmách - pôvodcom odpadu je fyzická osoba - podnikateľ / právnická osoba / firma B. Testovanie vykonávané v obciach B.1. Testovanie vykonávané obcou (napr. prostredníctvom MOM, ktorú zriadila obec) - pôvodcom odpadu je obec B.2. Testovanie realizované uzavretím zmluvy s existujúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (napr. nemocnica alebo zriaďovateľ už existujúceho MOM) - pôvodcom odpadu je tretia osoba/subjekt s ktorou / ktorým má obec uzavretú zmluvu v súlade s „Manuálom na testovanie COVID-19 pre obce – Zachráňme spolu životy“ , ktorý vydala Sekcia krízového riadenia ... Čítať viac


Usmernenie pre OZV a tretie osoby

22.01.2021

Vážené organizácie zodpovednosti výrobcov a tretie osoby, podľa § 135f zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) ste povinní prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva požiadať o registráciu Vami zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov do 31. decembra 2020. Na základe uvedeného si Vás preto dovoľujeme požiadať o zaslanie ohlasovaných údajov v štruktúre definovanej v priloženom xls súbore (struktura_importu_xls.xlsx [ 861.09 KB ], v zmysle priloženého návodu (Navod_na_vyplnanie_importu_OZV_3_osoby.docx [ 633.86 KB ]) v termíne do 31.01.2020 na adresu isoh@enviro.gov.sk. Údaje je ... Čítať viac


Míľnik v príprave zálohového systému. Minister Budaj predstavil správcu, ktorý zavedie systém zálohovania PET fliaš

05.01.2021

Vyzbierať najmenej 90 percent nápojových obalov uvedených na trh do roku 2025, ba možno aj skôr; spravodlivejšie podmienky zálohovania pre menšie prevádzky; maximálny komfort pre spotrebiteľa, ako aj povinnosť správcu zriadiť transparentný účet a kontrolu zo strany nielen ministerstva, ale aj verejnosti. To sú najdôležitejšie parametre, ktoré sú výsledkom rokovaní Ministerstva životného prostredia SR s víťazným konzorciom na správcu zálohového systému plastových a kovových obalov na nápoje. Informoval o tom dnes na online tlačovej konferencii minister životného prostredia Ján Budaj spoločne so zástupkyňou víťazného konzorcia Luciou Morvai. So zálohovaním sa na Slovensku začne od 1. januára ... Čítať viac


Oznam - povinnosť OZV žiadať o registráciu v ISOH - predĺženie termínu

31.12.2020

Podľa § 135f zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sú organizácia zodpovednosti výrobcov a tretia osoba (ďalej len „povinné osoby“) povinné požiadať prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva o registráciu ich zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov do 31. decembra 2020. Od 1. januára 2019 bol na portáli slovensko.sk sprístupnený elektronický formulár pre registráciu výrobcov vyhradených výrobkov. Prostredníctvom tohto formulára si povinné osoby mohli plniť registračnú povinnosť podľa § 135f zákona o odpadoch. Nakoľko ministerstvo zaznamenalo malé množstvo registrácii ... Čítať viac